1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

 

Manager General,
Dr.Alis Grasu


A N U N Ţ


Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant (pe perioada nedeterminata) de analist programator ajutor IA
- 29.10.2019 ora 9 - proba scrisă
- 31.10.2019 ora 9 - interviul

Condiţiile generale:
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 modificat şi completat prin HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul Informatică sau liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat și curs în domeniul Informatică.
- Vechime minimă 6 ani și 6 luni în activitatea informatică
- sisteme de operare Microsoft Windows
- MS Office la nivel avansat
- cunoștințe despre bazele de date relaționale
- cunostinte limbaj SQL
- cunostinte despre rețele de calculatoare, arhitectura PC
- cunostințe despre funcționarea dispeceratelor informatizate moderne

 

- abilităţi de comunicare și relaționare, lucru în echipă, rezistență la stres
- capacitate de analiză, sinteză şi asimilare rapidă a informaţiei
cunoștințe despre funcționarea dispeceratelor informatizate moderne
Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copia si originalul carnetului de muncă, si/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
d) copia si originalul certificatului de casatorie (unde este cazul)
e) copia si originalul diplomei de bacalaureat in domeniul informatica ,sau liceu absolvit cu diploma de bacalaureat si curs in domeniul informatica.
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) recomandare de la ultimul loc de munca;
j) dosar plic
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Concursul se desfăşoară la sediul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov str. Mihai Eminescu, nr. 226-236, etaj 4, sector 2, Bucureşti.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 22.10.2019 ora 12, la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relaţii la telefon 021.2015122.


Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.

 

 

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii conditiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 23.10.2019-24.10.2019 astfel încat la data de 25.10.2019 se va afisa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însotita de motivul respingerii dosarului, dupa caz;
Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun în maximum o zi lucratoare (24 de ore) de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de concurs, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor;
Comisia de solutionare a contestatiilor va afisa rezultatul final în termen de maximum o zi lucratoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;
b) proba scrisă va avea in data de 29.10.2019, ora 9 proba scrisa, rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul institutiei, la data de 30.10.2019, cu precizarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”; Proba scrisa va contine intrebari din bibliografia stabilita pentru concurs.
Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.
c) interviul va avea loc in data de 31.10.2019 ora 9 la această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”; ”; Interviul consta in verificarea cunostintelor ale candidatilor, la aceasta proba fiecare membru din comisie va pune intrebari candidatilor din bibliografia pentru concurs.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data
afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.
În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

 

 

 

Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Tematica
- Utilizare suită Microsoft Office la nivel avansat (Excel, Word, Powerpoint, Outlook)
- Noțiuni fundamentale despre bazele de date Oracle, limbaj SQL
- Instalare, exploatare și administare sisteme de operare Windows
- Calculatoare: arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte;
- Cunostinte design web, HTML
- Cunoștințe despre rețele de calculatoare
- Legislație specifică ce reglementează modul de acordare a asistenței medicale de urgență de catre Serviciile de Ambulanță


BIBLIOGRAFIE

1. Microsoft Office
- https://support.office.com/
2. Sisteme de operare – Windows
- Sisteme de operare – conf. Univ.dr.Radu Mârsanu (capitolele1-5)
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=172&idb=
3. Baze de date Oracle, notiuni fundamentale limbaj SQL
- http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=458&idb=11
- https://marplo.net/php-mysql/baze_de_date.html
4. Retele de calculatoare - Lect.univ.dr. Carmen TIMOFTE (coordonator); Prep.univ.drd. Radu CONSTANTINESCU; Prep.univ.drd. Iulian ILIE-NEMEDI (Capitolele 1-4)
- http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=379&idb=11
5. ORDIN 1092/2006 (site MS) – privind stabilirea competenţelor si atribuţiile echipajelor publice de intervenţii, de diferite niveluri in faza prespitalicească.
6. ORDIN 2011/2007 ( site MS) – privind unele măsuri in asistenţa medicală prespitalicească.
7. ORDIN 2021/2008 (site MS) – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de urgentă si de prim ajutor” calificat din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătaţii.


Secretar comisie,
Ref.Cornelia GheorgheF I Ş A P O S T U L U I
Anexa ROI

NUME : …………………………….
PRENUME : ………………………….
CNP: …………………………………..
ACT DE IDENTITATE: …. seria …. nr. ….
ADRESA : ……………………………….………
TELEFON : …………………………………….
FUNCŢIA: ANALIST - PROGRAMATOR AJUTOR IA

I. POSTUL: analist – programator ajutor IA
II. POZIȚIA ÎN STATUL DE FUNCȚII: - Statistică și Informatică
III. COMPARTIMENTUL: -Biroul Statistică și Informatică
IV. CERINTE :
Analist( programator) ajutor :
- Studii : - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul Informatică
sau
- liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat și curs în domeniul Informatică.
-Vechime: minim 6 ani și 6 luni în activitatea informatică
- Concurs de ocupare a postului
V. RELAȚII :
- ierarhice : subordonat direct șefului biroului Statistică și Informatică
- subordonat : Managerului General
- funcționale : interne –Directorul Medical, Medicul Coordonator, Dispecerat, Microstații, Asistent Medical Șef, Biroul Financiar Contabilitate, Biroul RUNOS, Serviciul Mișcare și Exploatare Auto, Telecomunicații.
- externe: personalul de la firmele de service.
V. ATRIBUȚII, SARCINI :
1. Supraveghează buna funcționare a sistemului DISPEC, a rețelei de calculatoare din instituție (server, stații de lucru, routere, ecrane BARCO, UPS-uri, aparate de aer condiționat, alte echipamente conectate în retea) și înregistrează în Registrul de tură problemele apărute în functionarea sistemului;
2. La începutul și sfârsitul turei inspectează vizual prizele, tabloul electric, cablurile conectoare, înregistrator, înregistrand în caietul de tură neregulile constatate ;
3. Deschide sala de raport, porneste calculatorul și video-proiectorul la 07:55 în fiecare dimineață (în afara sărbatorilor legale), după raportul de gardă închide calculatorul, deconecteaza de la rețeaua electrică video-proiectorul din sala de raport și închide sala;

 

 

4. În caz de avarii sau incendii la echipamentele pe care le exploatează sau în caz de depistare de nereguli în funcționarea echipamentelor, a sistemului informatic DISPEC, a programelor sau bazelor de date aflate în exploatare intervine conform normelor de intervenție și anunță șeful ierarhic ;
5. Asistă, operează și utilizează programe și baze de date aflate în exploatare în SABIF;
6. Execută interogari pe bazele de date pentru situațile de urgență cerute de conducerea unității :
7. Elaborează protocoale de utilizare în colaborare cu firmele de service privind operarea și utilizarea echipamentelor și programelor informatice din Biroul statistică și informatică, Dispecerat, și Substații
8. Execută instălari și configurări soft pe calculatoare din Stația de Calcul, Dispecerat, Substatii;
9. Executa operatii de analiză, scriere programe, testare, validare, implementare pentru programele elaborate;
10. Completează și verifică corectitudinea datelor în bazele de date aflate în exploatare;
11. Validează modificări în sistemul DISPEC și instruiește personalul din Dispecerat, și Substatii privind modul de lucru pentru modificările făcute pe sistemul DISPEC ;
12. Executa analiză și simulări pe serverul de test pentru identificare probleme ce apar în exploatarea sistemului DISPEC ;
13. Execută salvări/restaurari pentru produsele program aflate în exploatare ;
14. Creează și actualizează rapoarte în FOX si ORACLE ;
15. Introduce programul de lucru al medicilor primit de la directorul medical, al asistentțlor și operatoarelor registrator de urgență primit de la asistentul șef și programul de lucru al ambulanțierilor și soferilor primit de la revizori utilizind programul Planificare din DISPEC
16. Analizează, elaborează și actualizează rapoarte pentru listare program personal și listeză programul de lucru al personalului medical-operativ și al personalului medical auxiliar (ambulanțieri, șoferi) ;
17. Analizează, elaborează, modifică și exploatează programe de statistică;
18. Exploatează și actualizează aplicatiile de deconturi pentru instituțiile sau firmele pentru care SABIF efectuează servicii medicale;
19. Elaborează documentație de utilizare pentru programele realizate ;
20. Editează și corectează documente(documentație) ;
21. Efectuează operații pentru mentinerea curățeniei și functionalității echipamentelor din dotare și manifestă grija față de echipamentele pe care lucrează ( sa nu bruscheze tastaturile, butoanele, sa nu scape cleme, aceîin interiorul aparaturii) ;
22. În unitate se fumează numai în locurile anume stabilite, sunt interzise jocurile de noroc precum și consumul de băuturi alcoolice în unitate și venirea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice (Decretul 400/1981 si Legea 349/2002).

 

 

23. Va da dovadă de receptivitate, înțelegere, mobilitate în ceea ce privește locul în care își desfăsșară activitatea în strânsă concordanță cu nevoile instituției;
24. Respectă procedurile și protocoalele pentru care a fost instruiț prin luare la cunostință;
25. Este obligat sa participe la cursurile de perfecționare sau la alte forme de învățământ organizate de instituție și la testele și evaluările profesionale efectuate de instituție, cursurile fiind consemnate în caietul de cursuri. Este obligat să participe la toate ședințele la care este convocat de instituție dacă nu este în concediu de odihnă, concediu medical sau recuperare;
26. In sediile instituției respectă conform legislației în vigoare măsuri și instrucțiuni de Sănătate și Securitate în Munca(SSM) și instrucțiuni generale proprii privind apararea împotriva incendiilor. Aceste măsuri și instrucțiuni reglementează interzicea prezenței la locul de muncă sub influenta alcoolului, drogurilor sau medicamentelor care afecteaza starea de constiență și coordonare precum și introducerea acestora în instituție. Se interzice introducerea în instituție a armelor de foc. Participă la instructajul privind măsurile și instrucțiunile proprii SSM și apărare împotriva incendiilor și își însușește și respectă aceste masuri și instrucțiuni prevăzute în planul anual de prevenție și protecție aprobat de managerul instituției, semnează de luare la cunoștință în caietele de protecția muncii și prevenția incendilor, se prezinta la controlul medical anual ;
27. Respectă integral timpul de lucru, se interzice părăsirea postului de lucru în timpul programului. În situația în care intervin evenimente deosebite (ex : CM, etc.) care îl împiedică să se prezinte la program este obligatoriu să anunțe în timp util ( imediat când s-a creat situația care îl împiedică să ajungă la serviciu) șeful ierarhic, nu se acceptă concedii fără plată sau concedii de odihnă retroactive cu excepția cazurilor când a anunțat telefonic imposibilitatea de a veni la lucru ; Are obligația să urmaăească și să verifice cererile (înregistrate cu cel putin 5 zile înainte de data solicitată) dacă acestea au fost sau nu aprobate și, după caz, să plece sau nu în concedii de orice fel (de odihnă, pentru studii, fără plată, recuperari etc.).
28. Convorbirile telefonice particulare sunt permise numai în situații de urgență și pentru scurtă duraăa pentru a nu perturba activitatea ;
29. Execută orice alte sarcini de serviciu din dispozitia șefului de compartiment și a conducerii unității ;
VI. LIMITE DE COMPETENȚĂ:
- Propune măsuri privind îmbunatațirea activității pe care o desfașoară în limita dispozițiilor legale în vigoare;
VII. RESPONSABILITĂȚI :
- Are obligația de a prelua tura la începerea programului de lucru și a preda tura la terminarea programului .

 

 


- Răspunde de respectarea cu strictețe a normelor tehnice privind funcționarea instalațiilor și aparaturii din dotarea biroului în scopul prevenirii accidentelor, avariilor, incendiilor, etc.
- Răspunde de eficiența, calitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le are de efectuat precum și respectarea termenelor stabilite,
- Răspunde de modul de îndeplinire a dispozițiilor și indicațiilor date de șefii ierarhici,
- Păstrează secretul de serviciu privind informațiile cu care lucrează conform angajamentului de confidentialitate anexat la contractul de munca ;

VIII. OBSERVATII :
- Fisa postului se poate modifica în funcție de actele normative ce vor apărea ulterior;
- Nerespectarea sarcinilor din fișa de post duce la aplicarea de sancțiuni conform legislației in vigoare.

IX. DOCUMENTE
Registrul de tură.


ANALIST PROG. AJUTOR
cu atribuții
ȘEF BIROU
INFORMATICĂ STATISTICĂ
BAJĂU DANIELA

 

MANAGER GENERAL,
DR.ALIS GRASU

 

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Aplicatie Apel 112

 

Aplicatie pentru telefoane mobile realizata de catre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
aplicatie care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii unui apel catre
Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112   - pentru detalii va rugam sa accesati link-ul

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd