1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Manager General,

  Dr.Alis Grasu

 

 

A N U N Ţ

 

 

Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant (pe perioada nedeterminata) de asistent medical principal farmacie.

- 22.01.2020 ora 12 - proba scrisă

- 27.01.2020 ora 12 - interviul

 

Condiţiile generale:

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 modificat şi completat prin HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Conditii specifice:

 • Diploma de bacalaureat
 • Diploma scolii postliceale asistent farmacie
 • Adeverinta confirmare asistent principal
 • 5 ani vechime in specialitate

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

 

 

 

 1. c) copia si originalul certificatului de casatorie (unde este cazul)
 2. d) copia si originalul diplomei de bacalaureat
 3. e) copia si originalul diplomei scolii postliceale asistent farmacie

        f)Adeverinta confirmare asistent principal

 1. g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 1. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 2. i) curriculum vitae;
 3. j) recomandare de la ultimul loc de munca;
 4. k) dosar plic

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul se desfăşoară la sediul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov str. Mihai Eminescu, nr. 226-236, etaj 4, sector 2, Bucureşti.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 15.01.2020 ora 12, la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relaţii la telefon 021.2015122.

 

Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

 

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii conditiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 16.01.2020-17.01.2020 astfel încat la data de 20.01.2020 se va afisa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însotita de motivul respingerii dosarului, dupa caz;

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun în maximum o zi lucratoare (24 de ore) de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de concurs, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor;

Comisia de solutionare a contestatiilor va afisa rezultatul final în termen de maximum o zi lucratoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

 

 

 

 

 

b) proba scrisă va avea in data de 22.01.2020, ora 12 proba scrisa, rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul institutiei, la data de 23.01.2020, cu precizarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”; Proba scrisa va contine intrebari din bibliografia stabilita pentru concurs.

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

c) interviul va avea loc in data de 27.01.2020 ora 12 la această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”; ”; Interviul consta in verificarea cunostintelor ale candidatilor, la aceasta proba fiecare membru din comisie va pune intrebari candidatilor din bibliografia pentru concurs.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

            După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data

afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.

            În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.

            Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

            Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Tematica examen

                                                                 ASISTENT MEDICAL FARMACIE

 1. Antibiotice şi chimioterapice antimicrobiene: definiţie, clasificare.

a)antibacteriene beta-lactamice,peniciline : ampicilina,amoxicilina,oxacilina,amoxicilina + acid clavulanic

 (denumiri comerciale,forme farmaceutice,concentratii), farmacoterapie,reactii adverse, contraindicatii.

b)alte antibacteriene beta –lactamice:cefuroxim, cetriaxon (denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii),

   farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii

c)macrolide:claritromicina(denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie,reactii adverse,

   contraindicatii

 

 

 

d)aminoglicozide: gentamicina (forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii

e)chinolone antibacteriene: ciprofloxacina (denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie,

   reactii adverse, contraindicatii

 1. Vitamine: definiţie, clasificare , complex vitamine B, vitamina C ( denumire comuna internationala,denumiri comerciale, forme farmaceutice,concentratii), farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.
 2. Analgezice opioide: definiţie, clasificare, morfina, fentanyl, tramadol (denumiri comerciale, forme

farmaceutice,concentratii), farmacoterapie,reactii adverse,contraindicatii.

 1. Analgezice şi antipiretice: definiţie, clasificare, ,reprezentanti (denumire comuna internationala, denumiri

     comerciale, forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.

 1. Anticonvulsivante: definiţie, clasificare, fenobarbital,fenitoina ( denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii) farmacoterapie,reactii adverse, contraindicatii.
 2. Medicaţia antihipertensivă: definiţie, clasificare, reprezentanti( denumire comuna internationala, denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie,reactii adverse, contraindicatii.
 3. Medicaţia aparatului respirator:
 4. a) antituse - definiţie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala,denumiri comerciale,forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.
 5. b) expectorante - definiţie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala, denumiri comerciale, forme farmaceutice,concentratii), farmacoterapie,reactii adverse, contraindicatii.
 6. c) medicaţia astmului bronşic-definitie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala, denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.
 7. Medicaţia aparatului digestiv:
 8. a) antiacide - definiţie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala,denumiri comerciale, forme farmaceutice ,concentratii) farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.
 9. b) inhibitori ai secreţiei gastrice - definiţie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala, denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.
 10. c) antidiareice - definiţie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala, denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii) farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.
 11. d) antiemetice - definiţie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala, denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii) farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.
 12. Diuretice: definiţie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala, denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii) farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.

10.Medicatia antihemoragica: definitie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala, denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.

 

 

 

11.Medicatia antitrombotica:

 1. a) anticoagulante: definitie, clasificare, heparina si heparine fractionate (denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.

b)antiagregante plachetare (clopidogrel, ticagrelor) - definitie, denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii, farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.

12.Antiinflamatoare nesteroidiene: definitie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala, denumiri comerciale, orme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie, reactii adverse, contraindicatii.

13.Medicatia antialergica:

 1. a) antihistaminice H1 – definitie, clasificare, reprezentanti (denumire comuna internationala, denumiri comerciale, forme farmaceutice, concentratii), farmacoterapie ,reactii adverse, contraindicatii.
 2. Soluţii: - definiţie, prepararea soluţiilor, conservare,exemple de solutii;
 3. Comprimate, capsule: definiţie, componente, preparare, descriere, dezagregare,conservare, exemple;
 4. Suspensii: definiţie, preparare,descriere;
 5. Unguente: definiţie, clasificare, preparare, exemple.
 6. Supozitoare: definiţie, preparare, descriere, comportament la topire sau dizolvare,conservare, exemple.

19.Preparate injectabile: definitie, preparare, descriere, conservare, exemple.

20.Preparate perfuzabile: definitie, preparare, descriere, exemple.

 1. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
 2. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Cristea Aurelia Nicoleta-Tratat de farmacologie Editia I-Editura Medicală, Bucureşti 2006;
 2. Farmacopeea Română, Ediţia a X a, Editura medicală, Bucureşti 1993;
 3. Memomed 2014-Ediţia 20-Editura Universitară Bucureşti 2014;
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;

 

Secretar comisie,

                                                             Ref.Cornelia Gheorghe

 

 

           

Fisa Postului:
Nume :  ___________
Prenume: ___________________ 
CNP: _______________, Act Identitate : CI seria __, nr. _______
Adresa : ________________________________________________________
Telefon : ___________________________
Denumirea postului: Asistent principal de farmacie
Compartimentul: Farmacie
Nivelul postului: Executie

Cerinte: concurs pentru ocuparea postului

Pregatirea de specialitate: Studii medii


Relații: 

 •  Ierarhice – este subordonat Managerului General, Director Medical, Farmacist Coordonator;
  •    Funcţionale si de colaborare - cu medicii si asistentii medicali din cadrul  Serviciului de Ambulanta Bucuresti –Ilfov şi  cu celelalte structuri din cadrul instituţiei, în limitele atribuţiilor şi competenţelor.

 

 1. Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare


Pregătire profesională, receptivitate, calm, seriozitate, capacitate de integrare în colectiv, lucrul în echipă, initiativa,  seriozitate,  asumare de responsabilitati,conștiinciozitate , flexibilitate, abilităţi de comunicare;  

Cunoştinţe operare PC: Word,Excel, Internet Explorer, Outlook Express

 

 1.    Atributii si responsabilități

 

- își desfășoară activitatea sub îndrumarea directă a  farmacistului,

- asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor conform procedurilor si legislatiei

   in vigoare,

- participă alături de farmacist la recepția cantitativă și calitativă a medicamentelor,

- eliberează  medicamente pe bază de condică de prescriptie la  aparat,

- verifică documentele de eliberare(condică de prescriptie la  aparat) să fie completate corespunzător şi să conţină parafa şi semnătura medicului prescriptor, inclusiv parafa şi semnătura medicului şef de Microstatie,

- verifica documentele de primire in farmacie (facturi fiscale )  sa fie conforme si sa aiba atasat certificatele de conformitate si bulentinele de analiza pentru fiecare medicament,

- operează în programul de gestiune documente de primire (facturi fiscale) şi documente de eliberare a medicamentelor(condică de prescriptie la aparat),

- arhiveaza la finalul lunii documentele de primire(facturi fiscale) si respectiv de eliberare(condică de prescriptie la  aparat),

 

 

 

- opereaza in programul de gestiune consumul lunar de medicamente raportat de catre Microstatii,

- poartă echipamentul de protecţie(halat)  care va fi schimbat de cate ori va fi nevoie, pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal,

- respectă regulile de bună practică farmaceutică și Codul etic și deontologic al asistentului,

- participă la cursuri de educație profesională continuă, conform reglementărilor în vigoare,

- se informează și cunoaște legislația sanitară și farmaceutică în vigoare,

- respectă ROI și ROF,

- are obligația să respecte confidențialitatea asupra tuturor informațiilor ce decurg din serviciile farmaceutice,

- are obligația de a respecta confidențialitatea datelor si  programului informatic,

- desfășoară alte activități, potrivit competenței, în aplicarea procedurilor de lucru,

- aranjează în rafturi medicamentele, conforma regulilor stabilite,

- verifică termenele de valabilitate a medicamentelor  şi previne degradarea lor,

- are obligația de a respecta programul de lucru și numărul de ore înscrise în contractul individual de muncă,

- nu pleaca din program decat in situatii speciale cu bilet de voie semnat de medicul director sau medicul sef serviciu medical operativ ; in situatia in care intervin evenimente deosebite (ex : CM, etc.) care impiedica prezentarea la program, este obligat sa anunte in timp util seful ierarhic, pentru a fi inlocuit, nu se accepta concedii fara plata sau concedii de odihna retroactive,

 - respectă normele de protecția muncii și normele privind situațiile de urgență,

 - participă la menținerea curățeniei, ordinii și condițiilor de igienă în farmacie,

 - răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, de gestiunea valorică a acesteia cât și de integritatea produselor pe durata conservării lor în farmacie,

 - are încheiată asigurare de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională,

 - monitorizeaza temperatura  din frigider, oficină și depozitul de medicamente si completeaza graficul de temperatura,

 - centralizeaza medicamentele expirate din farmacie si trusele de urgenta,

 - centralizeaza medicamentele retrase din uz ,

 - utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotarea farmaciei;

Modificările ulterioare vor fi anunţate prin note de serviciu.Nerespectarea sarcinilor din fişa de post atrage după sine sacţiuni.

                            

         

 

                                                                                             

MANAGER GENERAL                                                                  FARMACIST COORDONATOR

   DR.GRASU ALIS                                                                                  Trancanau Stefania  

 

 Am luat la cunostinta.

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Aplicatie Apel 112

 

Aplicatie pentru telefoane mobile realizata de catre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
aplicatie care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii unui apel catre
Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112   - pentru detalii va rugam sa accesati link-ul

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!