1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

    Aprobat,

Manager General,

   Dr.Alis Grasu

 

A N U N Ţ

 

Serviciul de Ambulanţă  Bucureşti Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante ( perioada nedeterminata) de asistent medical generalist debutant (PL):

 

   - în data de 30.01.2020 ora 12 – proba scrisă

   - în data de 05.02.2020 ora 9 – proba de efort fizic

   - in data de 06.02.2020 ora 9 – proba practică

 

            Condiţiile generale:

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

      Cerințe specifice postului:

 • Apt din punct de vedere fizic și psihic pentru activitatea specifică de urgență în prespital, ex.: efort fizic crescut, capacitatea fizică  de a manipula aparatura, trusele  din dotarea ambulanței precum și pacientul,
 • Obligativitatea de a se prezenta la serviciu, în caz de Cod Roșu, conform legii,
 • Condiții de mediu nefavorabile, Ex: intervenții în blocuri cu multiple etaje, capacitatea de a urca și coborî cu aparatura din dotarea ambulanței în situații specifice (pacient critic/lift nefuncțional etc), condiții  meteorologice neprielnice.
 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI  DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL):

- diploma postliceală

            - diploma bacalaureat

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copia si originalul diplomei de bacalaureat
 4. d) copia si originalul diplomei postliceală
 5. e) copia si original certificat căsătorie (unde este cazul)
 6. f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează si certificat de integritate comportamentala;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. hi) curriculum vitae;
 9. i) recomandare de la ultimul loc de muncă;
 10. j) dosar plic

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. f) si g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de  completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

            În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 15.01.2020 ora 12, la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relaţii la telefon 021.2015122.

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

 

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 16.01.2020 – 17.01.2020, astfel încât la data de

20.01.2020 se va afişa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

b) proba scrisă va avea loc în data de 30.01.2020, ora 12.

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;

Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul institutiei, până la data de 31.01.2020, cu precizarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

c) proba privind verificarea aptitudinilor fizice (efort fizic) va avea loc in data de 05.02.2020, ora 9, proba consta in urcarea si coborarea treptelor de doua ori pana la etajul cinci al institutiei cu trusa de prim ajutor si defibrilatorul CORPULUS asupra candidatului, pentru a se verifica astfel rezistenta in caz de interventie intr-un imobil cu 10 etaje. Punctajul maxim se obtine de catre candidatii care efectueaza proba intr-un interval de timp de maximum 4 minute, iar pentru fiecare interval de timp de 30 de secunde consumat in plus, punctajul va fi scazut cu 10 puncte.

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la proba scrisa si au obtinut un punctaj de 50 de puncte din maximum 100 de puncte.;

d) proba practica va avea loc in data de 06.02.2020 ora 9, consta intr-un subiect de simulare de caz in care candidatul trebuie sa prezinte atat teoretic cat si practic, protocolul in evaluarea pacientului, atitudinea terapeutica in functie de caz, de evolutia cazului si de competentele echipajului.

             Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

            După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data

afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.

            În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.

            Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

            Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.

 

TEMATICA CONCURSULUI DE ASISTENŢI MEDICALI

     1.Urgenţe ale aparatului respirator

     2.Urgenţe ale aparatului cardio-vascular

     3.Urgenţe abdominale

     4.Urgenţe renale

     5.Urgenţe neurologice

     6.Urgenţe pediatrice

     7.Urgenţe ORL

     8.Urgenţe oftalmologice

     9.Urgenţe obstetrică – ginecologie

   10.Intoxicaţii acute exogene

   11.Traumatismele

   12 .Şocul

   13.Urgenţele datorate agenţilor fizici si chimici

 1. Protocoale de resuscitare BLS și ALS 2015
 2. Legislatie specifica

   Norme privind acordarea primului ajutor (evaluarea pacientului; administrarea medicaţiei; imobilizarea si transport pacient).     

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 1.PROTOCOALE SI GHIDURI ACTUALE ÎN MEDICINA DE URGENTĂ – AUTOR -  DIANA CARMEN PREOTU – CIMPOEŞU –pct.12

 1. GHIDURILE DE RESUSCITAREA ERC 2015 – pot fi accesate pe www.cnrr.org – pct.14

3.ORDIN MS 1091/2006, publicat MO 13/09/2006 – pct. 15

4.ORDIN MS 1092/2006, publicat MO 8/12/2006 – pct. 15

5.ORDIN MS 2011/27-11-2007 poate fi consultata pe www.sabif.ro, sau la sediul SABIF.- pct. 15

6.ORDIN MS 2021/2008 publicat in MO 12 dec.2008 – pct. 15

 1. PRACTICA MEDICINEI DE URGENȚĂ – Conf. Univ. Dr. LUCIANA ROTARU – pct. 11
 2. LEGEA 95/2006 (titlul IV) – pct. 15
 3. URGENTE MEDICO CHIRURGICALE – LUCRETIA TITIRCA- pct.1-10; 13

 

 

Secretar comisie,

Cornelia Gheorghe

 

F I S A     P O S T U L U I

             COR : 222101

 

 1. POSTUL asistent medical, sora medicala, moasa
 2. POZITIA IN STATUL DE FUNCTIUNI: - Personal mediu sanitar

III. COMPARTIMENTUL:  de  asistenta medicala de urgenta si transport asistat

                         

 1. CERINTE:

      - concurs pentru ocuparea postului

      - asistent medical debutant:

 • studii

- diploma de licenta/ scoala sanitara postliceala sau echivalent, examen pentru obtinerea gradului de principal, 5 ani vechime ca asistent medical.

-  autorizatie de libera practica, asigurare Malpraxis

      - asistent medical

 • studii:

                  -  diploma de licenta/ scoala sanitara postliceala sau echivalent, 6 luni vechime in   specialitate

                  - autorizatie de libera practica, asigurare Malpraxis

- asistent medical debutant

 • studii:

                             - diploma de licenta/ scoala sanitara postliceala

                              - autorizatie de libera practica, asigurare Malpraxis

     - sora medicala principala, moasa principala

 • studii:

                              - diploma de liceu sanitar sau scoala  sanitara in profil, examen pentru obtinerea gradului de principal, 5 ani vechime in specialitate

                            - autorizatie de libera practica, asigurare Malpraxis

      - sora medicala,  moasa

 • studii

                             - diploma de liceu sanitar sau scoala sanitara in profil, 6 luni vechime in specialitate

                             - autorizatie de libera practica, asigurare Malpraxis

 

 1. RELATII: - ierarhice - este subordonat managerului general, directorului medical, asistentului sef, asistentului coordonator substatie, medicului coordonator dispecerat, medicului coordonator substatie cand lucreaza la substatie si in cazul in care se lucreaza in echipaj C2, B1, medicului sef

                              de echipaj, cand lucreaza in echipaj B2 sau echipaj simplu are in subordine soferul sau ambulantierul si voluntarul;

                                                  - functionale:  interne   -   cu    medicul   coordonator dispecerat,    compartimentul   distribuire a materialelor sanitare, farmacia SABIF, revizorii, personalul administrativ;

                                             externe  -  cu  medicii  si asistenti medicali din   camerele   de   garda   ale    spitalelor municipiului Bucuresti;

                                              - de colaborare   -  cu   serviciul   contabilitate,   aprovizionare  si farmacie si restul

                                        personalului TESA ;

                                          - de reprezentare - reprezinta  compartimentul  de acordare  a asistentei medicale in caz de calamitati,  accidente,  urgente medico-chirurgicale, activitati sportive si culturale la locul solicitarii si in timpul transportului   si   transporturi asistate, in relatiile  cu  solicitatorii,  in  teren,  in  baza fisei  de  solicitare,  in   conditii de promptitudine,   inalt   nivel    de calificare profesionala, bunavointa si neconditionat de foloase materiale sau de alta natura.

 

 1. ATRIBUTII, SARCINI

1.Acorda asistenta medicala in limitele competentei conform legislatiei in vigoare la locul imbolnavirii sau accidentului si pe timpul transportului catre spital, indiferent de specialitate, de locul unde se afla, in timpul ori in afara programului de lucru, aceasta constituind o obligatie profesionala, se prezinta din proprie initiativa la locul de munca in caz de calamitate comunicata prin mass-media, comunica corect adresa si numarul de telefon unde pot fi contactati de catre institutie pentru a fi mobilizati in acest caz ; pastreaza telefonul declarat, activ in permanenta ;

2.Raspunde de calitatea asistentei medicale acordata in limitele competentei in caz de calamitati, accidente sau urgente medico-chirurghicale si de ingrijirea bolnavului sau accidentatului la locul solicitarii si in timpul transportului, solicitind la nevoie ajutorul medicului coordonator din dispecerat conform legislatiei in vigoare, transmite datele – parametrii vitali si EKG la spitalul desemnat in acest scop ;

3.Participa la actiunile de prevenire si combatare a imbolnavirilor si la activitatea de educatie sanitara organizata de unitate; participa la acordarea asistentei medicale in marile aglomerari umane (manifestari sportive, culturale, mitinguri, dispozitii etc,)inclusiv in timpul liber ;

4.Aplica asistenta medicala calificata respectand competentele si masurile de prevenirea complicatiilor si/sau cronicizarii  si ia toate masurile necesare profilaxiei epidemiilor si bolilor infecto-contagioase;

5.Foloseste numai medicamente de uz uman prevazute in nomenclator conform legislatiei si pastreaza evidenta stricta a acestora conform RI al SABIF prin consemnarea consumului atat pe fisa de solicitare cat si pe caietul de evidenta al medicametelor din ambulanta, solicita acordul medicului coordonator pentru administrarea medicatiei intravenos in urgentele medicale conform legislatiei, isi insuseste RI, ROF, fisa de post si legislatia in vigoare ;

 6.Este interzisa eliberarea de retete, adeverinte sau certificate medicale bolnavilor carora le acorda asistenta medicala; ii este interzisa vanzarea de medicamente indiferent de provenienta lor sau  conditionarea actului medical de orice natura;

7.Participa la asistenta medicala de urgenta in caz de calamitati, dezastre, accidente colective la locul solicitarii sau in timpul transportului catre spital chiar daca depaseste programul de lucru, integrandu-se in realizarea planului de interventie existent, sub indrumarea medicilor din focar si a medicilor coordonatori, la fel si in cadrul urgentelor de cod rosu si galben, cunoaste si respecta planul rosu cand acesta se declanseaza ;

8.Daca este retinut la Camerele de Garda ale spitalelor peste 15 de minute in scopul elucidarii diagnosticului unui bolnav este obligat sa anunte medicul coordonator si Dispeceratul; Daca in timpul deplasarii la caz sau de la caz observa sau este oprit pentru a acorda prim ajutor in strada sau loc public unui bolnav sau accidentat, este obligat sa se opreasca, sa acorde asistenta medicala si sa anunte dispeceratul (medicul coordonator).La locul accidentului sau incendiului va actiona conform protocolului incheiat cu Politia si Pompierii SMURD. Daca la locul solicitarii se intalneste cu un echipaj SMURD (C1) intreaba medicul daca are nevoie de ajutor, anunta medicul coordonator, si se supune indicatiilor medicului de pe echipajul C1. Daca la locul solicitarii se intanleste cu in echipaj PA si cazul necesita asistenta medicala, anunta medicul coordonator SABIF care ia legatura cu medicul coordonator SMURD si asigura pana la decizia acestora ingrijirile medicale. In urma stabilirii deciziei urmeaza indicatiile comunicate ;

9.Daca la locul solicitarii gaseste un accident colectiv, sau un focar de boli infecto-contagioase, etc., este obligat sa anunte medicul coordonator de numarul victimelor, situatia lor, sa ceara ajutor daca sunt mai sunt necesare echipaje (cate), sa nu paraseasca locul pana la venirea echipajelor cerute, sa asigure asistenta medicala tuturor victimelor conform competentelor pana la sosirea celorlaltor  echipaje cerute si in final sa raporteze locul transportarii pacientului pentru confirmarea in raportul de garda si informarea Managerului General ;

10.Medicul coordonator va fi anuntat daca la locul solicitarii bolnavul a decedat pana la sosirea echipajului si sa reiasa din fisa, cu aproximatie ora decesului,dupa actele medicale ale bolnavului cauza decesului. Daca decesul a survenit in timpul asistentei medicale, sa fie consemnate pe fisa de solicitare manevre de resuscitare si medicatie administrata. Daca pe timpul transportului cu autosanitara pacientul a decedat in timpul asistentei medicale sau in timpul transportului, v-a fi anuntat dispeceratul, medicul coordonator  va  solicita serviciul 112 echipa operativa, pana la sosirea echipei operative IML decedatul va fi asezat cu precautie fara a distruge probele in cazul unei presupuse agresiuni, in sacul de transport cadavru existent in dotarea ambulantei. In cazul in care la locul incidentului exista  un echipaj de politie decedatul poate fi lasat in grija acestuia pana la sosirea echipei operative IML.Se interzice  transportul cu ambulanta la IML a pacientilor decedati in conditiile de   mai sus. Pentru cazurile de deces suspect se anunta prin serviciul 112 echipa operativa si medicul coordonator, se interzice transportul cu autosanitara unui cadavru de la un    domiciliu la altul sau de la domiciliu la IML;

 11.Se interzice  transmitere catre serviciilor particulare funerare a numerelor de telefon     ale   solicitatorilor unde exista un deces in vederea eliberarii certificatelor de deces, efectuarii de imbalsamari sau alte servicii funerare ;

12.Va da dovada de receptivitate, intelegere, mobilitate in ceea ce priveste locul in care isi  desfasoara activiatatea in stransa concordanta cu nevoile institutiei ;

13.Daca la locul solicitarii gaseste o urgenta de cod galben si rosu, in stare cu risc major vital, va institui masurile de asistenta medicala de urgenta coform competentelor si va solicita medicului coordonator sa-i trimita o ambulanta in sprijin cu medic SABIF sau SMURD  si nu va parasi pacientul pana nu va fi predat echipajului de urgenta cu medic va comunica pe statia de radio toate manevrele medicale instituite (ALS, BLS, IOT) pentru afi marcate de operatoare ;

14.Dacă din diferite motive (autosanitară defectă, adresă greşită, bolnav plecat de la domiciliu) solicitarea nu a putut fi efectuată sau finalizată, va fi anunţat medicul coordonator si se va nota in fisa de solicitare motivele neefectuarii cazului. De asemenea anunta prin statia radio sau telefon din dispecerat al  medicului coordonator orice altă situaţie pe care o consideră necesară pentru rezolvarea în bune condiţiuni a cazului ;

15.Acordarea primului ajutor medical se face cu consimtamantul bolnavului sau al persoanelor care potrivit legii sunt indreptatite a-si da acordul, in cazuri grave cand pentru salvarea vietii minorului sau a persoanelor lipsite de discernamant, ori in neputinta de a-si manifesta dorinta, este necesara acordarea

asistentei medicale de urgenta si internarea bolnavului, si consimtamantul persoanelor in drept nu se poate obtine in timp util, acordarea asistentei medicale de urgenta si internarea bolnavului se face de asistentul medical pe propria raspundere cu informarea medicului coordonator - in cazul refuzului de catre bolnav sau apartinatori de acordare a primului ajutor medical sau de internare se va solicita semnatura din partea acestora, iar personalul medical este obligat sa informeze persoana indreptatita a-si da consimtamantul asupra consecintelor ce decurg din neacordarea primului ajutor medical si a neinternarii ;

16.Respecta procedurile si protocoalele pentru care au fost instruiti prin luare la cunostinta ;

17.Completeaza corect si citet fisa de solicitare la toate rubricile si o prezinta la dispecerat imediat ce se intoarce de la caz, fisa de solicitare fiind document medico-legal si statistic, o copie a fisei v-a fi lasata obligatoriu la camera de garda, UPU, CPU cu confirmarea de primire sau specificatia nu a fost primita copia ;

 18.Se prezinta prompt la chemarea la caz si pleaca imediat ce primeste fisa de solicitare, rezolvand solicitarea cu promptitudine, profesionalism si fara sa pretinda vreun folos material de la pacient, familie sau apartinatori. La locul solicitariii va avea un comportament civilizat, va fi permanent pe receptie radio, va anunta ora ajungerii la caz, ora plecarii de la caz, ora ajungerii la spital, ora plecarii de la spital, ora finalizarii cazului pentru a fi consemnate in graficul de lucru (imprimanta). Este obligat să plece la caz în ţinută regulamentara, cu uniforma si ecuson conform legislatiei in vigoare, incaltamintea trebuie sa fie fara toc si inchisa, este interzis purtatul de bijuterii (inele, bratari, cercei de dimensiuni mari), personalul care poarta parul lung il va avea prins pentu a nu impiedica vizibilitatea asupra pacientului si pentru protectia proprie;

19.Ajuta la transportul efectiv al pacientului cu ajutorul dispozitivelor existente in ambulanta impreuna cu intreg echipajul (ambulantier/sofer, medic, voluntar). Insoteste pacinetul pe tot timpul transportului in celula sanitara acordindu-i ingrijirile necesare pana la ajungerea la spital  (sau la domiciliu in cazul transporturilor spital-domiciliu). In caz de deces anunta medicul  coordonator si asteapta indicatiile acestuia. Cazul se finalizeaza cu predarea pacinentului  la camera de garda a spitalului solicitand semnatura si parafa personalului medical al camerei de garda, iar in cazul transportului la domiciliu cu predarea pacientului apartinatorilor. Va folosi trusa standard a ambulantei care va fi dotata conform legislatiei in vigoare, nu se admit truse suplimentare personale ;

20.Confirma prin semnatura pe foaia de parcurs a soferului/ambulantierului realitatea curselor efectuate de echipaj in teren atunci cand este seful echipajului, calitate care nu permite abateri de la traseu sau abateri disciplinare ale conducatorului auto ;

21.Este obligat sa participe la cursurile de perfectionare sau la alte forme de invatamant organizate de institutie si la testele si evaluarile profesionale efectuate de institutie, cursurile fiind consemnate in caietul de cursuri. Este obligat sa  participe la toate sedintele la care este convocat de institutie daca nu este in concediu de odihna, concediu medical sau recuperare ;

22.Asistentul medical cu studii superioarea supravegheaza si indruma asistenti noi angajati in perioada de proba profesionala cu testare finala ;

23.Asistentul cu studii superioare implementeaza planul de pregatire profesionala efectuand cursuri de educatie medicala continua ;

24.Asistentul medical cu studii superioare poate fi lector pentru anumite cursuri adresate personalului mediu si auxiliar sau publicului larg, in urma absolviri unor cursuri de formatori ;

25.Se supune indrumarilor profesionale date de directorul medical, medicii coordonatori, medicul sef de echipaj, medicul coordonator substatie, iar din punct de vedere administrativ, managerului si asistentului sef;

26.Asistentul medical este obligat sa pastreze secretul profesional conform amgajamentului de confidentialitate, informatiile detinute de asistentul medical despre o anumita persoana obtinuta in urma exercitarii profesiunii sale, nu pot fi impartasite unui tert. Exceptiile sunt stabilite prin lege. Va incheia obligaroriu asigurarea de Malpraxis si isi obtine  la timp Avizul de libera practica (Colegiul Asistentilor);

27.Respecta ordinea si curatenia in camerele destinate asteptarii, realizeaza si urmareste curatenia in ambulanta, raportand aspectele negative privitor la igena lor; Curatenia, intretinerea si igienizarea ambulantei ii revine intregului echipaj la fel si curatenia, intretinerea si igienizarea aparaturii medicale astfel incat la sfarsitul turei ambulanta si aparatura medicala sa fie predate schimbului urmator in stare de igienizare si functionare cu trusa standard complectata si tuburile de oxigen incarcate;

28.Este obligat sa verifice si sa completeze componenta trusei medicale standard a ambulantei cu materiale sanitare si instrumentar medical conform legislatiei in vigoare, sa verifice daca autosanitara are oxigen si aparatura medicala in stare de functionare;

29.In sediile institutiei si in ambulanta respecta conform legislatiei in vigoare normele SSM, normele  generale proprii privind apararea impotriva incendiilor care reglementeaza interzicea prezentei la locul de munca sub influenta alcoolului, drogurilor sau al medicamentelor care afecteaza staerea de constienta si coordonare precum si introducerea acestrora in institutie. Se interzice introducerea in institutie si ambulanta a armelor de foc. Angajatii participa la instructajul privind normele proprii SSM si aparare impotriva incendiilor si isi insusesc si respecta aceste norme prevazute in planul anual de preventie si protectie aprobat de managerul institutiei, semneaza de luare la cunostinta in caietele de protectia muncii si preventia incendilor, se prezinta la controlul medical anual ;

30.Este interzis fumatul in ambulanta, indiferent daca ambulanta se afla in mers sau stationeaza, precum si in apropierea ambulantei la o distanta de cel putin 10 metri, nu foloseste telefonul mobil in timpul asistentei medicale in interes personal.

31.Respectă integral timpul de lucru, nu se acceptă întârzieri la program, se interzice părăsirea postului de lucru în timpul programului şi înainte de sosirea schimbului sau înlocuitorului stabilit. In situatia in care intervin evenimente deosebite (ex : CM, etc.) care il impiedica sa se prezinte la program este obligatoriu sa anunte in timp util (cu cel putin 12 ore inaintea inceperii turei sau in cazuri exceptionale imediat cand s-a creat situatia care il impiedica sa ajunga la servici), seful ierarhic, pentru a fi inlocuita, nu se accepta concedii fara plata sau concedii de odihna retroactive cu exceptia cazurilor cand a anuntat telefonic imposibilitatea de a veni la lucru ; Are obligatia sa urmareasca si sa verifice cererile  (inregistrate cu cel putin 5 zile inainte de data solicitata) daca acestea au fost sau nu aprobate si, dupa caz, sa plece sau nu in concedii de orice fel (de odihna, pentru studii, fara plata, recuperari etc.).

32.Urmareste corecta folosire a statiei radio din dotarea ambulantei, din momentul plecarii la   caz si pana la intoarcerea in statie atunci cand este sef de echipaj; in caz de lipsa sau defectiune a statiei radio anunta acest fapt si solicita telefonic medicului coordonator un nou caz dupa finalizarea celui precedent;

33.Din momentul plecarii la caz si pana la intoarcerea in statie sau substatie, va fi permanent pe receptie radio pe una din frecvente, salvare-ambulanta-medicala. Dupa finalizarea cazului se anunta pe radio si nu intra in statie decat pe receptie radio cu acordul medicului coordonator chiar si la terminarea programului, iar in momentul intrarii in statie se va anunta pe radio aspect  consemnat in graficul de lucru (imprimanta). Va anunta permanent schimbarea pozititiei ambulantei pe teren, atunci cand lucreaza in echipaj tip B are obligatia de a comunica medicului coordonator cand incepe deplasarea catre spital, catre ce spital  precum si momentul in care a ajuns. La finalizarea cazurilor, daca nu primeste alt caz se va retrage la microstatia cea mai apropiata sau in alt loc indicat de coordonator. Daca nu are certitudinea ca a fost

receptionat si confirmat este obligat sa controleze acest lucru prin telefon. Respecta disciplina in traficul radio, convorbirile radio se efectueaza numai in interesul institutiei si al rezolvarii fiselor de solicitare;

34.Este obligat sa lucreze cu autosanitarele din graficul pe care este programat de institutie este obligat sa respecte programul institutiei si sa vina la ore suplimentare atunci cand este solicitat de institutie ptr. situatii deosebite ;

35.Isi va desfasura activitatea si la substatiile SABIF, atunci cand este nevoie, in aceasta situatie se subordoneaza si medicului coordonator substatie/asistent coordonator.

36.Indeplineste toate atributiile dispuse de manager, director medical, asistentul sef, medic coordonator in rezolvarea cazurilor care ii sunt repartizate,  iar atunci cand lucreaza in echipaj cu medic, indeplineste toate dispozitiile date de medic care este seful echipajului conform ROI al SABIF.

37.La substatie se supune si dispozitiilor medicului coordonator de substatie ;

38.Cand lucreaza in echipaj B2 ( echipaj de urgenta: asistent ,ambulantier cu/sau fara voluntar), asistentul este seful echipajului daca are repartizat pe echipaj un asistent nou angajat este obligat sa participe la adaptarea lui profesionala;

39.Asistentul este obligat să păstreze secretul profesional, conform angajamentului de confidentialitate,  informaţiile deţinute de acesta , despre o anumită persoană, obţinute în urma exercitarii profesiei sale  nu pot fi înpărtăşite unui terţe. Exceptiile sunt stabilite prin lege;

40.Asistentul medical poate lucra la sfaturi medicale, coordonare transport neasistat cu aprobarea Managerului General.

 1. Raspunde :
 • de indeplinirea calitativa si prompta a asistentei medicale de urgenta conform copetentelor;
 • de utilizarea integrala a timpului de lucru, fiindu-i interzis sa paraseasca unitatea sau echipajul inainte de terminarea programului de lucru stabilit;
 • disciplinar, material sau penal, dupa caz, de incalcarea sau neaducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu specificate in fisa de post;
 • de informarea si sesizarea eventualele abateri ale personalului din subordine (conducator auto) cu care rezolva actul medical de prim ajutor;
 • semneaza condica de prezenta la intrarea si iesirea din program.

 

VII. DOCUMENTE

 • Fise de solicitare
 • Caietul de evidenta a medicamentelor si materialelor sanitare de pe ambulante
 • Condica de medicamente
 • Trusa medicala conform baremului
 • Caiet de pregatire profesionala
 • Jurnalul de bord

 

VIII. Asistentul de la sfaturi medicale are urmatoarele obligatii :

 

 1. Indruma operatoarele pentru o cat mai corecta inregistrare a motivelor de solicitare ;
 2. Da sfaturi medicale solicitatorilor atunci cand este necesar si solicitat in acest sens - la reveniri anunta telefonic medicul coordonator despre reveniri pentru a urgenta efectuarea cazului;
 3. Sesizeaza medicului coordonator orice abatere de ordin disciplinar din serviciul de inregistararea solicitarilor, pastreaza secretul profesional cf.angajamentului de confidentialitate;
 4. I se interzice sa transmita la solicitatori numere de telefon ale serviciilor particulare funerare in vederea eliberarii certificatelor constatatoare de deces, efectuarii de imbalsamare sau alte servicii funerare, deasemenea se interzice cedarea altor servicii medicale la persoane particulare ( montare sonda urinara, solicitari date la salvari private, etc.) ;
 5. Nu va folosi telefonul de la sfaturi pentru a suna in interes personal sau in alt scop.

 

 1. Asistentul medical coordonator substatie are urmatoarele obligatii :

 

1.Controlează îndeplinirea atribuţiilor profesionale de către asistenţii medicali,  operatorii registratori de urgenţă si alte categorii de personal cu pregătire medico-sanitară, de la nivelul substatie privind:

 1. îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din fişa postului;
 2. asigura si mentine un comportament civilizat fata de personalul din substatie si restul institutiei precum si intre membri echipajelor de la nivelul substatiei
 3. promoveaza un comportament etic si deontologic al echipajelor fata de pacienti si apartinatorii acestuia
 4. respectarea programului de muncă;
 5. realizarea obiectivelor propuse în planul de activitate al institutiei
 6. asigurarea şi utilizarea eficientă şi în bune condiţii a aparaturii medicale si a materialelor sanitare;

2.Asigură prelucrarea şi transmiterea informaţiilor şi situaţiilor statistice catre Asistentul Sef si Directorul Medical atunci cand acestea se cer;

3.Organizează de câte ori  este nevoie întâlniri de lucru cu personalul din substatie în care analizează activitatea desfăşurată şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia;

4.Aduce la cunostinta Directorului Medical si Asistentului Sef propuneri despre nevoia de participare la programul de educaţie continuă a personalului din substatie;

5.Propune spre analiză şi soluţionare sesizările şi reclamaţiile privind abaterile de la normele etice şi profesionale ale personalului din subordine;

6.Răspunde de întreţinerea şi respectarea curăţeniei şi a normelor de igienă în substatie, de respectarea regimului de economii ale materialelor;

7.Intocmeşte impreuna cu medicul coordonator necesarul de aprovizionare cu medicamente si materiale sanitare folositoare substatiei si tine evidenta lunara a acestora;

8.Răspunde de completarea baremului de medicamente, materiale sanitare din trusele personalului mediu sanitar si daca este necesar pregateste truse medicale suplimentare pentru alte activitati medicale decat cele curente (dispozitii, meciuri, corturi medicale), de respectarea ţinutei vestimentare şi purtarea ecusonului de către toti membrii substatiei;

9.Verifica corectitudinea semnarii condicilor de prezenta a personalului din subordine;

10.Raprtarea tuturor neconformitatilor privind aparatura medicala si ambulante ;

11.Participa la sedintele saptamanale si de cate ori este nevoie ;

12.Ajuta secretariatul si asistetul sef la mobilizarea personalului pentru activitati in turele suplimentare ;

13.Ajuta sefii de substatie la intocmirea graficului lunar de lucru ;

14.Ajuta la programarea concediului anual de odihna anuntand personalul de planificarea aprobata pentru  anul urmator ;

15.Raspunde impreuna cu medicul coordonator de substatie de afisarea graficului de lucru pentru toate turele.

          Sarcinile de serviciu prevazute in fisa de post se pot modifica conform actelor normative ce vor aparea. Modificarile ulterioare vor fi anuntate prin note de serviciu.

          Nerespectarea sarcinilor din fisa de post, pot aduce sanctiuni, inclusiv desfacerea contractului de munca.                                                       

 

Manager General,                                                                                 Asitent Sef

Dr.Alis Grasu                                                                                       As.Rudaru Iulia

 

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar………………………………………..

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Aplicatie Apel 112

 

Aplicatie pentru telefoane mobile realizata de catre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
aplicatie care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii unui apel catre
Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112   - pentru detalii va rugam sa accesati link-ul

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!