1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Aprobat,

Manager General,

Dr.Alis Grasu

 

A N U N Ţ

 

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic IA

- 27.01.2020 - ora 12 proba scrisă

- 29.01.2020 – ora 12 - interviul

Condiţiile generale:

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:

            - diploma de licenta in specialitate

            - 6 ani 6 luni vechime in specialitate                               

            Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copia si originalul certificatului de casatorie ( unde este cazul)
 4. d) copia si originalul carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) copia si originalul diplomei de licenta in specialitate
 6. f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează si certificat de integritate comportamentala;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. h) curriculum vitae;
 9. i) recomandare de la ultimul loc de munca;
 10. j) dosar plic

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 15.01.2020 ora 12, la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relatii suplimentare la tel. 021 2015122

Concursul se desfăşoară la sediul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov str. Mihai Eminescu, nr. 226-236, etaj 4, sector 2, Bucureşti.

 

Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

 a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 16.01.2020 – 17.01.2020, astfel ca pană la data de 20.01.2020 se va afisa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;

 b) proba scrisă va avea loc in data de 27.01.2020 ora 12, rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul institutiei, până la data de 28.01.2020, cu precizarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

 c) interviul va avea loc in data de 29.01.2020 ora 12 la această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

            După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data

afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.

            În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.

            Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

            Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului aferent funcţiei publice de execuţie   vacante de CONSILIER JURIDIC I A în cadrul

Serviciului de Ambulanță București – Ilfov

 

 1. Legea nr.287/2009 privind Codul civil rep. cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă rep. cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea1562/2009 privind înfiinţarea Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov
 4. Ordinul nr.1453/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov
 5. Hotărârea nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
 6. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat
 7. Legea nr.46/2003 legea drepturilor pacientului
 8. Ordinul nr.1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
 9. Ordinul nr.1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească
 10. Ordin nr.2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească
 11. Ordin nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 12. 12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 13. 13. Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 14. Legea nr.286/2009 privind Codul penal  
 15. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 16. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
 17. Statutul profesiei de consilier juridic din 06.03.2004
 18. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
 19. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 20. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii republicata
 21. Legea nr.129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 22. Legea 120/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 23. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Notă:  În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

 

Secretar comisie,

Cornelia Gheorghe

 

 

 

FISA POSTULUI

ANEXA RI

 

 

NUME:  

PRENUME:

CNP:

ACT IDENTITATE:

ADRESA:

TELEFON:

 

FUNCTIA: consilier juridic

1.POSTUL: consilier juridic

2.COMPARTIMENTUL : Legislatie si Contencios

 1. CONDIȚII GENERALE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:

- Pregătire de bază : studii superioare juridice, absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă din perioada anterioară aplicării ciclurilor tip Bologna, SAU absolvenți ai Ciclului II de studii universitare de master în specialitate pentru perioada ulterioară aplicării ciclurilor tip Bologna, conform art.153 din Legea nr.1/2011 a educației naționale,

            - Vechime minimă necesară: cel puțin 6,5 ani ca și consilier juridic (Ordin MS nr.1470/2011)        

            - Cunoștințe de operare / programare pe computer (necesitate și nivel) nivel 2.

 1. CONDIȚII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:

            - minim 3 ani lucrați în sistemul de sănătate publică 

5.RELATII: - ierarhice – este subordonat Managerului General al SABIF

                        - functionale – cu sectiile, sectoarele si celelalte compartimente ale SABIF

                        - de colaborare – cu alti juristi si specialisti din domeniul medical implicati in activitate de asistenta medicala de urgenta

                        - de reprezentare – prin decizia Managerului General al SABIF

6.ATRIBUTII SI SARCINI:

- participa la elaborarea ordinelor, instructiunilor, regulamentelor, hotararilor si a altor acte normative intocmite de Serviciul de Ambulanta.

- la cererea Managerului General avizeaza asupra proiectelor de acte normative intocmite de alte unitati, care sunt in legatura cu atributii si activitati proprii serviciului de ambulanta.

- avizeaza la cererea organelor din conducerea Serviciului de Ambulanta asupra oricaror acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a unitatii.

- impreuna cu celelalte compartimente functionale intocmeste proiecte de acte cu caracter juridic cu atributiile si activitatea serviciului de ambulanta.

- intocmeste impreuna cu compartimentele financiar contabilitate, deciziile de imputare si da avizul cu privire legalitatea actelor elaborate de Serviciul de Ambulanta.

- urmareste aparitia dispozitiilor si a actelor normative si semnaleaza organelor de conducere sarcinile ce revin din acestea Serviciului de Ambulanta.

- tine evidenta proceselor si litigiilor in care Serviciul de Ambulanta este parte si urmareste obtinerea titlurilor executorii pentru creantele Serviciului de Ambulanta.

- comunica structurilor interesate titlurile executorii obtinute, urmareste impreuna cu acestea modul de executare silita a creantelor, avizeaza pentru legalitatea proceselor verbale de insolvabilitate a debitorilor intocmite de compartimentele financiar contabile.

- avizeaza anumite acte pentru care legea prevede exercitarea controlului financiar contabil preventiv (inaintea exercitarii acestui control), iar in baza unei delegatii speciale date de Managerul General al Serviciului de Ambulanta poate fixa pretentiile, renunta la pretentii, poate da raspunsuri la interogator (in toate cazurile cu consultarea compartimentelor de specialitate implicate).

- participa la negocieri si la formularea obiectiunilor precontractuale, daca se pun in discutie probleme de drept, cat si la concilierea obiectiunilor, daca in discutie se pune legalitatea unor clauze ale proiectului de contract. Rezolva orice alte lucrari cu caracter juridic.

- aduce la cunostinta factorilor de raspundere ai unitatii aparitia unor acte normative noi aplicabile in activitatea Serviciului de Ambulanta, precum si asupra modalitatii aplicarii acestora.

- intocmeste si pastreaza evidenta legislatiei in vigoare, urmareste pastrarea si aducerea la zi a acestora cu accent pe actele normative aplicabile in activitatea specifica unitatii.

- desfasoara activitate de preventie si dupa caz de atentionare in situatiile cand constata aplicarea defectuoasa sau neaplicarea legislatiei in vigoare, urmarind cu alti factori de raspundere a remedierii acestor situatii.

- respecta toate reglementarile si dispozitiile de ordine interioara privitoare la desfasurarea corespunzatoare a activitatii specifice Serviciului de Ambulanta.

- reprezinta interesele instituției în baza delegației Managerului General, face acte de procedură, este prezent la termene de judecată, legalizează și investește hotărâri ale instanțelor de judecată etc.

- este obligat si nu are dreptul sa acorde informatii referitoare la activitatea sau evenimentele Serviciului de Ambulanta catre mijloacele mass – media.

 

 

                        Manager General ,

                            Dr. Alis Grasu                                                     Am luat cunostinta,

 

 

 

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Aplicatie Apel 112

 

Aplicatie pentru telefoane mobile realizata de catre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
aplicatie care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii unui apel catre
Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112   - pentru detalii va rugam sa accesati link-ul

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!