1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Aprobat,

Manager General,

Dr.Alis Grasu

 

A N U N Ţ

 

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de operator registrator de urgenta debutant (perioada nedeterminata)

           

- in data de 31.01.2020, ora 9.00 proba scrisă 

- in data de 04.02.2020, ora 11.00 proba practica

Condiţiile generale:

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

             CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTLUI DE OPERATOR REGISTRATOR DE URGENTA DEBUTANT

            - diplomă de bacalaureat

            - certificat de radio telefonist sau telefonist

            - certificat operator registrator de urgenta

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copia si originalul diplomei de bacalaureat
 4. d) copia si originalul certificatului de radio telefonist
 5. e) copia si original certificat operator registrator de urgenta
 6. f) copia si originalul certificat căsătorie (unde este cazul)
 7. g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează si certificat de integritate comportamentala;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae;
 10. j) recomandare de la ultimul loc de muncă;
 11. k) dosar plic

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 15.01.2020 ora 12, la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relatii suplimentare la tel. 021 2015122

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

 a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 16.01.2020 – 17.01.2020, astfel încât la data de 20.01.2020 se va afişa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

b) proba scrisă va avea loc în data de 31.01.2020, ora 9.00.

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;

Proba scrisa va consta intr-un test grila cu intrebari din tematica si bibliografia pentru concurs.

Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul institutiei, până la data de 03.01.2020, cu precizarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

c) proba practica va avea loc in data de 04.02.2020, ora 11.00.

             La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

            După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data

afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.

            În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.

            Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

            Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

TEMATICA CONCURSULUI DE OPERATOR REGISTRATOR DE URGENTA

 

 • CUNOSTINTE GENERALE TEORETICE SI PRACTICE DE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI
 • CUNOSTINTE GENERALE TEORETICE DE PATOLOGIE
 • CUNOSTINTE GENERALE TEORETICE SI PRACTICE DE INFORMATICA SI DISPECERAT INFORMATIZAT
 • LEGISLATIE APLICABILA
 • PROTOCOL DE RESUSCITARE – SUPORT VITAL DE BAZA LA ADULTI SI COPIL 2015

 

 

BIBLIOGRAFIE:

- CURSURI PENTRU AMBULANTIERI SI OPERATORI REGISTRATORI DE URGENTA, SECTIUNEA OPERATOARE

- MANUAL PRIM AJUTOR CALIFICAT DE PE SITE-UL MINISTERULUI SANATATII CU EXCEPTIA CAPITOLULUI RCP CARE VA FI INVATAT DIN :

- GHIDURILE DE RESUSCITARE ERC 2015 (pot fi accesate pe www.cnrr.org) – SUPORTUL VITAL DE BAZA LA ADULT SI COPIL (RCP) si Sectiunea 9 – Recomandarile ERC 2015 referitoare la primul ajutor

- LEGEA 95/2006 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII (titlul IV)

2.ORDIN 1091/2006, PRIVIND TRANSFERUL INTERCLINIC AL PACIENTULUI CRITIC

3.ORDIN 1092/2006

4.ORDIN 2011/2007

5.ORDIN 2021/2008

REGULAMENT INTERN AL SABIF

 

                                                                       

Secretar comisie,

Cornelia Gheorghe

                                                           

 

 

                       

 

                                                F I Ş A      P O S T U L U I

 

 

NUME :

PRENUME:

CNP :

ACT DE IDENTITATE:

ADRESA :

TELEFON :.

FUNCŢIA:  OPERATOR REGISTRATOR DE URGENTA DEBUTANT

COR: 422307

 

 1. POSTUL - operator registrator de urgenţă debutant
 2. POZIŢIA IN STATUL DE FUNCŢII - echivalent personal mediu sanitar

III.  COMPARTIMENTUL -  Dispecerat medical de urgenta

 

 1. CERINŢE:

concurs pentru ocuparea postului

 • Studii
  • reg. urgenta debutant: Diploma de studii medii si certicat de radio-telefonist sau telefonist
 1. RELATII:
  • ierarhice: este subordonat managerului, director medical, asistentului şef, asistent coordonator substatie si pe timpul turei de serviciu din punct de vedere profesional si disciplinar medicului coordonator de tura si dispecerei sefa de tura.
  • funcţionale:
   • interne: cu operatoarele registratoare de urgenta din dispecerat, substatii, compartiment preluare apeluri, operatorii staţiei de calcul, biroul tehnic, serviciul telecomunicaţii;
   • de colaborare: cu solicitatorii din mun. Bucureşti si Ilfov pentru înregistrarea solicitarilor de asistenţă medicală de urgenţă şi asistenţă la domiciliu, cu personalul de la alte unitati care solicita serviciul de urgenta, cu operatoarele registratoare medicale de la spitalele de urgenta, cu ofiterii de serviciu de la DSPMB si MS, operatoarele 112 si ISU SMURD.
   • de reprezentare: reprezinta compartimentul Dispecerat medical de urgenta in relaţiile cu solicitatorii pentru rezolvarea asistentei medicale in condiţii de profesionalism, bunavoinţa, umanism şi promptitudine.

 

 1. ATRIBUŢII, SARCINI pentru operatoarele din compartimentul dispecerat medical preluari apleuri

1.Primeşte solicitarile pe cale telefonica de la solicitatori prin 112 şi înregistreaza asistate de programul DISPEC, cazurile respective cu date precise şi corecte, clare pe care le introduce în programul DISPEC si sunt inregistrate pe  imprimanta ,  ajungand astfel la medicul coordonator;

 

2.Solicitarea greşit inregistrata care pune viata pacientului in pericol atrage răspunderea disciplinară, putand ajunge pana la desfacerea contractului de munca;

 

3.Asigura întretinerea şi buna functionare a aparatelor telefonice în intreaga activitate şi sesizeaza şefa de tura de defecţiunile apărute, semnaleaza op. din Statia de calcul defectiuni ale terminalelor şi a tastaturii;

 

4.Răspunde prompt la apelul solicitatorului, cu bunavointa şi ton adecvat starii bolnavului dându-şi obligatoriu numărul de indicativ stabilit,  poarta uniforma stabilita de institutie si ecuson;

 

5.Este obligata sa asigure activitatea la substaţii când titularele lipsesc fiind numite de asistentul sef;

 

6.Isi desfasoara activitatea de operator registrator de urgenta pentru care este salarizata conform incadrarii sale. Poate lucra temporar şi în dispecerat dacă este solicitată de medicul coordonator si la substatii daca este necesar;

 

7.Pastreaza secretul profesional în legatura cu datele primite de la solicitator şi cele înscrise în fişele de solicitare sau alte date legate de calamitaţi, nr. victimelor, etc.;conform angajamentului de confidentialitate anexat la contractul de munca,  isi insuseste si respecta obligatiile din fisa de post pentru care semneaza ca a luat la cunostinta;

 

8.Işi perfectioneaza pregatirea profesionala prin însusirea Regulamentului de utilizare a telecomunicatiilor telefonice si radio şi instrucţiunilor de exploatare a acestora precum şi a aparaturii de calculator, isi insuseste programul CoordCom şi respecta regulile de disciplina prevazute în R.I şi se ingrijeste de reactualizarea vizei pe carnetul de radiotelefoniste ; respecta procedurile si protocoalele pentru care au fost instruiti prin luare la cunostinta ;

 

9.Isi însuşeşte cât mai temeinic configuraţia oraşului Bucureşti pentru a cunoaşte străzi, cartiere, repere necesare efectuarii cu maxima promptitudine a solicitarii;

 

10.Işi însuşeşte notiuni elementare medicale prin cursurile de operator registrator de urgenta şi ambulanţieri, cursuri de prim-ajutor în vederea înregistrarii corecte a simptomatologiei expuse de solicitator;

 

11.Participa la cursurile organizate de unitate pentru a-şi însuşi notiuni de operator introducere date calculator si alte cursuri de pregatire profesionala organizate de institutie care vor fi inregistrate in caietul de curs conform legislatiei in vigoare;

 

12.Marcheaza pe fisa de solicitare orice  revenire pentru solicitarile anterioare si anunta telefonic medicul sau asistentul medical de la sfaturi care v-a lua legatura cu coordonatorul pentru urgente, deasemenea marcheaza pe fisa de solicitare anularile sau daca solicitarea a fost preluata de SMURD, in cazul in care solicitatorul refuza echipajul SMURD marcheaza pe fisa atunci cand este solicitata de medicul coordonator transmite folderul catre SMURD, politie, pompieri;

 

13.In sediile institutiei respecta conform legislatiei in vigoare normele SSM, normele  generale proprii privind apararea impotriva incendiilor care reglementeaza interzicea prezentei la locul de munca sub influenta alcoolului, drogurilor sau al medicamentelor care afecteaza staerea de constienta si coordonare precum si introducerea acestrora in institutie. Se interzice introducerea in institutie  a armelor de foc. Angajatii participa la instructajul privind normele proprii SSM si aparare impotriva incendiilor si isi insusesc si respecta aceste norme prevazute in planul anual de preventie si protectie aprobat de managerul institutiei, semneaza de luare la cunostinta in caietele de protectia muncii si preventia incendilor, se prezinta la controlul medical anual;

 

14.Interzice intrarea persoanelor neautorizate în compartimentul de preluare a solicitarilor  şi nu utilizeaza  in alt scop  calculatorul;

 

15.Informeaza imediat  medicul coordonator si conducerea institutiei în cazul unor situaţii   excepţionale: accidente de circulaţie, de tren, incendii, intoxicaţii în masă, dărâmături de imobile, si oricare alta situatie pe care considera ca trebuie anuntata coordonatorului si sefei de tura pentru a se proceda în conformitate cu planul de interventii calamitati-dezastre, se prezinta din proprie initiativa la locul de munca in caz de calamitate comunicata prin mass-media, comunica corect adresa si numarul de telefon unde pot fi contactati de catre institutie pentru a fi mobilizati in acest caz;

 

16.Respectă integral timpul de lucru, nu se acceptă întârzieri la program, se interzice părăsirea postului de lucru în timpul programului şi înainte de sosirea schimbului sau înlocuitorului stabilit. In situatia in care intervin evenimente deosebite (ex : CM, etc.) care o impiedica sa se prezinte la program este obligata sa anunte in timp util (cu cel putin 12 ore inaintea inceperii turei sau in cazuri exceptionale imediat cand s-a creat situatia care o impiedica sa ajunga la servici), seful ierarhic, pentru a fi inlocuita, nu se accepta concedii fara plata sau concedii de odihna retroactive cu exceptia cazurilor cand a anuntat telefonic imposibilitatea de a veni la lucru;

 

17.Se interzice folosirea liniilor telefonice  pentru convorbiri particulare personale, cu exceptia situatiilor de urgenta si atunci sa fie de scurta durata pentru a nu perturba activitatea SABIF;

 

18.Daca este solicitata pentru sfaturi medicale telefonice, face legatura solicitatorilor cu personalul medical de la sfatul medical sau medicul coordonator;

 

19.Pentru orice neintelegere privind inregistrarea fisei de solicitare consulta personalul medical de la sfaturi sau medicul coordonator;

 

20.Li se interzice operatoarelor sa transmita serviciilor particulare funerare numerele de telefon ale solicitatorilor  in vederea eliberarii certificatelor constatatoare de deces, efectuarii de imbalsamare sau alte servicii funerare, deasemenea se interzice cedarea altor servicii medicale la persoane particulare ( montare sonda urinara, etc.);

 

21.Serviciile de Ambulanta private aflate in relatii contractuale cu CASMB vor primi fise de solicitare efectuate numai prin serviciul 112, se interzice preluarea solicitarii direct de la Ambulanta privata. Pacientul va fi instiintat ca urmeaza sa fie asistat medical de o ambulanta privata, iar serviciile medicale sunt gratuite;

 

22.Solicitarile facute de Dispecerat pentru fise de dispozitie sau alte fise vor fi inregistrate numai cu acordul medicului coordonator;

 

23.Isi insuseste legislatia medicala in vigoare, RI, ROF si Fisa de post;

24.Cand lucreaza la substatie sau dispecerat indeplineste atributiile de serviciu ale operatoarelor din substatie sau dispecerat;

 

 25.Semneaza condica de prezenta la intrarea si iesirea din program.

privata. Pacientul va fi instiintat ca urmeaza sa fie asistat medical de o ambulanta privata, iar serviciile medicale sunt gratuite ;

           h.Nu va folosi telefonul de la sfaturi pentru a suna in interes personal sau in alt scop.

           i.Semneaza condica de prezenta la intrarea si iesirea din program.

 

VII. DOCUMENTE in serviciul preluare inregistrare apeluri

 • graficul de lucru (imprimanta);
 • Note de serviciu emise de conducerea institutiei afisate la avizierul din incapere ;
 • Descrierea functiei de localizare a apelului de urgenta aplicatie CoordCom.

 

 

VIII. ATRIBUTII SI SARCINI PENTRU OPERATOARELE DIN DISPECERAT COORDONARE

1.Inmânează fişele de solicitare şi foile de parcurs personalului medical sanitar şi conducătorilor auto în vederea îndeplinirii actului medical de prim ajutor conform repartizarii facute de medicul coordonator, consemnează pe foaia de parcurs ora de intrare şi ieşire din program a conducatorului auto (ambulanţierului).

2.Transmite fişele de solicitare în teren prin radio sau statiile TETRA pe cele 3 posturi din dispecerat, personalului medico-sanitar şi ambulantierilor (după caz), de asemenea, transmite prin radio, telefon sau modem fişele de solicitare operatoarei de la substaţie pentru personalul medical aflat în substaţie  si serviciilor de ambulanta private aflate in relatii contractuaqle cu SABIF si se asigura de confirmarea acestor fise, marcheaza in program ora plecarii la caz, ora sosirii la caz, ora rezolvarii cazului si modul de rezolvare.

3.Acordă relaţii telefonice personalului din teren în legătură cu datele din fişele de solicitare sau cu solicitatorii privitor la datele corecte din fisa de solicitare în vederea rezolvării solicitării.

4.Pastreaza secretul de serviciu în legatura cu datele primite de la solicitator şi cele înscrise în fişele de solicitare sau alte date legate de calamitaţi, nr. victimelor, conf. Angajamentului de confidentialitate ;

5.La solicitarea ambulantelor din teren anunţă spitalele de urgenţă de faptul că o ambulanta va transporta o urgenţă medicală la spitalul respectiv va marca in fisa de solicitare din programul DISPEC datele comunicate de echipajele din teren (ALS, BLS, IOT, EKG, transmitere date si parametri vitali la spitalul desemnat in acest scop).

6.Sesisează împreună cu medicul coordonator, managerul institutiei si directorul medical in timpul cel mai scurt despre existenţa unor defecţiuni tehnice majore în instituţie (întreruperea pe termen lung a curentului electric, defecţiuni transmisie radio, defecţiuni centrala telefonică, defecţiuni sistem DISPEC, defectiuni legatura 112, etc.), pertubatoare ale activităţii curente, calamităţi, dezastre. Împreună cu medicul coordonator, la indicatiile managerului stabileşte măsurile pentru remedierea defecţiunii de către personalul competent sau alte organe competente, iar în caz de calamitate din dispoziţia managerului sau directorului medical si impreuna cu  medicul coordonator  va dirija personalul medical din teren în zona calamitată. În caz de accidente cu mai mult de trei victime acestea vor fi comunicate managerului institutiei, directorului medical,  DSPMB-ului şi MS-ului la indicaţiile medicului coordonator.

7.Işi desfăşoară activitatea în unitate, în sediul central, in dispecerat sau in serviciul de preluare apeluri, substaţii conform contractului de muncă şi pot fi înlocuite temporar de către operatoarele registratoare din serviciul de preluare apeluri care au carnet de radio telefon.

8.Răspunde de păstrarea aparaturii radio şi telefoanelor din dotarea dispeceratului şi le predă operatorului de schimb cu consemnarea in raportul de garda de asemenea răspunde şi de aparatura de calculator (terminale, mouse,  tastatură...) iar  în cazul defecţiunilor apărute la calculatoare sau în programul DISPEC va anunţa operatorii de serviciu ai Staţiei de calcul.

9.Consemnează numărul de fişe efectuate şi predate pe tura de zi de catre personalul medical operativ. Predă la sfârşitul turei de noapte fişele efectuate de personalul medical operativ la serviciul de statistică,. Fişele nerezolvate vor fi consemnate în raportul de gardă al programului DISPEC numeric si pe grade de urgenta.

10.Participă împreună cu medicul coordonator la buna desfăşurare a programului DISPEC si CoordCom

11.Respectă integral timpul de lucru. Ii este interzisă părăsirea locului de muncă înainte de sosirea schimbului sau înlocuitorului stabilit. In situatia in care intervin evenimente deosebite (ex : CM, etc.) care o impiedica sa se prezinte la program este obligata sa anunte in timp util seful ierarhic, pentru a fi inlocuita, nu se accepta concedii fara plata sau concedii de odihna retroactive cu exceptia cazului cand a anuntat telefonic in timp util absenta de la program.

12.I se interzice preluarea de fişe de solicitare prin radio sau telefon fără acordul medicului coordonator.

13.Face testarea în teren asupra echipajelor la indicaţia medicului coordonator la orele de vârf şi consemnează în registrul raport de gardă.

14.Participa la solicitarea unitaţii la  cursurile si sedintele organizate de aceasta, la testele si evaluarile profesionale care vor fi mentionate in caietul de curs

15.Anunţă medicului coordonator echipajele libere în teren, care intră în staţie şi substaţie cu consemnarea orelor în programul de calculator. Din dispozitia medicului coordonator, anunta echipajelor timpul de receptie si in ce loc sa se retraga pe receptie.

16.Din dispozitia medicului coordonator ia legatura cu solicitatorii al caror timp de rezolvare a solicitarii este intarziat (peste 2 ore) pentru a se preciza daca isi mai mentin sau nu solicitarea.

17.Anunta medicului coordonator orice problema aparuta in teren care ar putea duce la nerezolvarea cazului repartizat unei ambulante (ambulanta defecta, adresa negasita, echipaj agresat, echipaj accidentat,) si consemneaza in registrul raport de garda si registrul de evenimente in situatia in care s-a produs un eveniment care afecteaza starea de sanatate etc.).

18.Convorbirile radio dintre dispecerat, echipajele din teren si substatii au loc numai in limitele desfasurarii activitatii institutiei, deasemenea convorbirile telefonice particulare pe telefoanele dispeceratului sunt permise numai in situatii de urgenta si de scurta durata pentru a nu perturba activitatea dispeceratului.

19.in sediile institutiei respecta conform legislatiei in vigoare normele SSM, normele  generale proprii privind apararea impotriva incendiilor care reglementeaza interzicea prezentei la locul de munca sub influenta alcoolului, drogurilor sau al medicamentelor care afecteaza staerea de constienta si coordonare precum si introducerea acestrora in institutie. Se interzice introducerea in institutie  a armelor de foc. Angajatii participa la instructajul privind normele proprii SSM si aparare impotriva incendiilor si isi insusesc si respecta aceste norme prevazute in planul anual de preventie si protectie aprobat de managerul institutiei, semneaza de luare la cunostinta in caietele de protectia muncii si preventia incendilor, se prezinta la controlul medical anual ;

20.Poartă ecusonul şi ţinuta stabilite de unitate, cand raspunde la telefon sa se prezinte cu indicativul stabilit

21.Se ingrijeste de reactualizarea vizei pe carnetul radio-telefon prin tehicianul responsabil cu telecomunicatiile pe unitate.

     22.Se interzice accesul persoanelor neautorizate în dispecerat si folosirea calculatorului in alt  scop decat cel de serviciu

23.Din punct de vedere tehnic, respectă indicaţiile tehnicianului responsabil cu telecomunicaţiile pe unitate si personalului de calculator ;

24.Participă în caz de calamitate la acţiunile instituite de conducerea unităţii în conformitate cu planul de intervenţii calamităţi-dezastre existent în unitate, informeaza imediat  medicul coordonator si managerul institutiei si directorul medical în cazul unor situaţii excepţionale: accidente de circulaţie, de tren, incendii, intoxicaţii în masă, dărâmături de imobile, si oricare alta situatie pe care considera ca trebuie anuntata coordonatorului si sefei de tura pentru a se proceda în conformitate cu planul de interventii calamitati-dezastre, se prezinta din proprie initiativa la locul de munca in caz de calamitate comunicata prin mass-media, comunica corect adresa si numarul de telefon unde pot fi contactati de catre institutie pentru a fi mobilizati in acest caz ;p

25.Pe timpul turei este subordonata din punct de vedere profesional medicului coordonator ;

26.Se interzice operatoarelor sa transmita la solicitatori numere de telefon ale  serviciilor particulare funerare in vederea eliberarii certificatelor constatatoare de deces, efectuarii de imbalsamare sau alte servicii funerare, de asemenea se interzice cedarea altor servicii medicale la persoane particulare ( montare sonda urinara, etc.) ;

27.Serviciile de Ambulanta private aflate in relatii contractuale cu CASMB vor primi in urma unui protocol cu SAMB  fise de solicitare inregistrate  numai prin serviciul 112, se interzice preluarea solicitarii direct de la Ambulanta privata. Pacientul va fi instiintat ca urmeaza sa fie asistat medical de o ambulanta privata, iar serviciile medicale sunt gratuite ;

28.Solicitarile facute de Dispecerat pentru fise de dispozitie sau alte fise vor fi inregistrate numai cu acordul medicului coordonator ;

29.Isi insuseste legislatia medicala in vigoare RI, ROF si Fisa de post ;

30.Semneaza condica de prezenta la intrarea si iesirea din program;

31.In calitate de sefa de tura in dispecerat, indeplineste si urmatoarele atributii :

 1. Introduce in programul de calculator prezenta personalului din operativ la intrarea in program (medici, soferi, asistenti, ambulantieri din sediul central si substatii)formeaza echipajele in ordinea urmatoare C2, AMD, B1, B2, A1, A2
 2. Face terminarea programului si raportul de garda DISPEC la sfarsitul de tura.
 3. Face prezenţa personalului de la substatii prin telefon sau radio şi anunţă medicul coordonator şi consemnează aceasta în condica de prezenţă şi raportul de gardă, graficul de lucru (imprimantă).si DISPEC
 4. Intocmeste impreuna cu medicul coordonator raportul de garda din tura respectiva, in care se mentioneaza toate evenimentele turei respective (sesizarile solicitatorilor, abaterile disciplinare ale personalului, alte evenimente pe care le considera medicul coordonator) si accidentele de munca care vor fi trecute in raportul de garda si caietul de evenimente
 5. Verifică zilnic, la intrarea în program, mapa de dispoziţii cu acţiunile din ziua respectivă
 6. Participa impreuna cu medicul coordonator la raportul de garda de a doua zi.
 7. Verifica si incheie condicile de prezenta ale operatorilor din dispecerat si serviciul preluare solicitari ; 
 8. Consemneaza in programul de dispecerat ST, CM, CO, CFP, absente ale personalului medical operativ ;
 9. Daca situatia o impune indeplineste si celelalte atributii ale operatoarelor din dispecerat, da liber 10 min operatoarele din dispecerat daca este necesar, dupa formarea echipajelor turei daca personalul din dispecerat este insuficient trece la pupitrul radio si participa la dictarea fiselor pe radio ;
 10. Prezinta medicului coordonator condicile personalului medical, medic si asistenti, pentru a fi incheiate si verificate ;
 11. Raporteaza imediat conducatorului unitatii telefonic orice eveniment aparut ( accidente auto, accidente auto, etc), iar la sfarsitul turei raporteaza conducatorului unitatii telefonic modul de rezolvare al solicitarilor si nr. de solicitari ramase nerezolvate pe grade de uregenta si oricare alt eveniment care trebuie raportat ;
 12. Din punct de vedere profesional este subordonata managerului general ,directorului medical, medicului coordonator de tura si asistetului sef si are in subordine pe timpul turei operatoarele din dispecerat, din serviciul preluare apeluri si substatii ;
 13. Impreuna cu medicul coordonator sesizeaza daca personalul medical operativ de teren respecta normele legale privind purtarea echipamentului de protectie ( uniforma ,pantof fara toc, ) ;
 14. Convoaca din dispozitia directorului medical personalul medical operativ care se va prezenta la dispozitie ;
 15. Daca exista discordanta privind nr. de ambulante, personal medical, tip de ambulante ia legatura cu revizorul de serviciu in vederea schimbarii ambulantei si alcatuirii echipajelor conform legislatiei
  • Au in evidenta lazile transport sange si materiel bilologic, si cele 6 statiile de radio emisie-receptie portabile de rezerva aflate la incarcat si cheia de la fisetul cu chei de rezerva ale institutiei

 

 1. DOCUMENTE in serviciul dispecerat coordonare:
 • Grafic de lucru (imprimanta)
 • Note de servicu afisate la avizierul din incapere
 • Certificatele consatatoare de deces
 • Registrul raport de garda
 • Caietul de evidenta al accidentelor de munca
 • Fise de dializa si alte dispozitii
 • Planul Rosu de interventie in caz de calamitati si dezastre
 • Ghidul medicului coordonator
 • Programul de lucru lunar al personalului medical operativ
 • Caietul cu numerele de telefon al spitalelor si ale angajatilor
 • Condici de prezenta
 • Fise de solicitare in copie
 • Caietul de evidenta al medicamentelor si materialelor sanitare din aparatul de urgenta din dispecerat
 • Dulapul cu material,medicamente si apapratura medicala, destinat

              interventiilor de urgenta, pentru  personalul dispeceratului si altor personae,

            in  caz ca nu exista echipaje  in sediul central.

 

            32.In calitate de operator registrator din dispecerat substatie, are urmatoarele obligatii :

 1. Anunta in sediul central prin telefon sau radio prezenta sa si a personalului substatiei la serviciu ;
 2. Formeaza impreuna cu sefa de tura din dispeceratul central echipajele din substatie care urmeaza sa efectueze solicitarile repartizate de medicul coordonator (echipaje C2, AMD, B1, B2, A1, A2, etc.) impreuna cu revizorul de la substatie la solicitarea dispeceratului din sediul central inlocuieste ambulanta atunci cand exista o discordanta intre nr. ambulantelor, personalul medical si tipul de ambulanta ;
 3. Alerteaza si inmaneaza fisele de solicitare echipajelor substatiei care urmeaza sa plece la caz din dispozitia medicului coordonator si confirma prin radio primirea fiselor
 4. Sesizeaza dispeceratului central orice disfunctionalitate sau act de indisciplina pe care il consemneaza in raportul de garda al substatiei pe care il prezinta medicului coordonator al substatiei
 5. Participa la raportul de garda al substatiei
 6. Introduce în programul DISPEC datele din fişele efectuate de personalul medical operativ al substatiei pentru statistică ( fisa de a doua zi)
 7. Centralizeaza documentele substatiei (fişele) pe care le prezinta coordonatorului de substatie pentru a fi verificate si trimise la sediul central, serviciul statistica.
 8. Raspunde de buna functionare a aparaturii din dispeceratul substatiei (telefoane, calculatoare) si sesizeaza defectiunile in dispeceratul central si coordonatorului de substatie.
 9. Tine legatura permanent cu dispeceratul central si cu echipajele din teren ale substatiei si intervine atunci cand este necesar pentru a ajuta la rezolvarea cu promptitudine a solicitarilor repartizate echipajelor substatiei, deasemenea la solicitarea dispeceratului din sediul central va suna la cazurile intarziate pentru a verifica daca solicitatorul isi mai mentine solicitarea si va raporta acest lucru dispeceratului central
 10. Anunta dispeceratului central, medicului coordonator, echipajele care au intrat in substatie pentru a fi luate in evidenta de catre dispeceratul central si confirmate in programul de calculator.
 11. in sediile institutiei respecta conform legislatiei in vigoare normele SSM, normele generale proprii privind apararea impotriva incendiilor care reglementeaza interzicea prezentei la locul de munca sub influenta alcoolului, drogurilor sau al medicamentelor care afecteaza staerea de constienta si coordonare precum si introducerea acestrora in institutie. Se interzice introducerea in institutie  a armelor de foc. Angajatii participa la instructajul privind normele proprii SSM si aparare impotriva incendiilor si isi insusesc si respecta aceste norme prevazute in planul anual de preventie si protectie aprobat de managerul institutiei, semneaza de luare la cunostinta in caietele de protectia muncii si preventia incendilor, se prezinta la controlul medical anual ;
 12. Respectă si participa la mentinerea ordinii, disciplinei, curăţeniei in substatie, normele de igienă isi reinoieste anual viza pe carnetul radio telefonist
 13. Respectă integral timpul de lucru
 14. Ii este interzisă părăsirea locului de muncă înainte de sosirea schimbului sau înlocuitorului stabilit. In situatia in care intervin evenimente deosebite (ex : CM, etc.) care o impiedica sa se prezinte la program este obligata sa anunte in timp util seful ierarhic, pentru a fi inlocuita, nu se accepta concedii fara plata sau concedii de odihna retroactive cu exceptia cand acestea au fost anuntate in timp util
 15. La substatie se subordoneaza medicului coordonator de substatie şi îndeplineşte şi alte sarcini date de medicul coordonator al substaţiei . Din punct de vedere al repartizării cazurilor se subordonează medicului coordonator din dispecerat, deasemenea este subordonata sefei de tura din disceperat
 16. Pastreaza secretul profesional in legatura cu datele din fisele de solicitare, cf. angajamentului de confidentialitate
 17. Participa la cursuri organizate de institutie pentru asi imbunatatii activitatea profesionala, cursuri care vor fi trecute in caietul de curs si participa la sedinte de cate ori conducerea o cere
 18. Convorbirile telefonice particulare de la telefoanele substatiei sunt permise numai in situatii de urgenta si atunci de scurta durata pentru a nu perturba activitatea substatiei şi supraveghează ca aceste convorbiri să nu depăşească 2 minute.
 19. interzice intrarea persoanelor neautorizate în substatie sau dispeceratul substatiei si nu utilizeaza in alt scop  calculatorul;
 20. informeaza imediat managerul general, directorul medical, medicul coordonator si sefa de tura în cazul unor situaţii excepţionale: accidente de circulaţie, de tren, incendii, intoxicaţii în masă, dărâmături de imobile, si oricare alta situatie creata facand exceptie de la activitatea normala pentru a se proceda în conformitate cu planul de interventii calamitati-dezastre, se prezinta din proprie initiativa la locul de munca in caz de calamitate comunicata prin mass-media, comunica corect adresa si numarul de telefon unde pot fi contactati de catre institutie pentru a fi mobilizati in acest caz ; 
 21. li se interzice operatoarelor sa transmita la solicitatori numere de telefon ale serviciilor particulare funerare in vederea eliberarii certificatelor constatatoare de deces, efectuarii de imbalsamare sau alte servicii funerare, deasemenea se interzice cedarea altor servicii medicale la persoane particulare ( montare sonda urinara, etc.) ;
 22. Serviciile de Ambulanta private aflate in relatii contractuale cu CASMB vor primi pe baza unui protocol cu SABIF fise de solicitare inregistrate numai prin serviciul 112, se interzice preluarea solicitarii direct de la Ambulanta privata. Pacientul va fi instiintat ca urmeaza sa fie asistat medical de o ambulanta privata, iar serviciile medicale sunt gratuite ;
 23. Solicitarile facute de Dispecerat pentru fise de dispozitie sau alte fise vor fi inregistrate numai cu acordul medicului coordonator ;
 24. Isi insuseste legislatia medicala in vigoare  RI, ROF, Fisa de post ;
 25. Daca este informata de accidente de circulatie sau accidente de munca ale personalului   medical operativ al substatiei sa anunte de urgenta dispeceratul central ;
 26. Are obligatia sa noteze si sa afiseze toate notele de serviciu primite prin telefon din sediul central
 27. anunta medicului coordonator daca personalul medical operativ poarta echipamentul de protectie adecvat cf. OM 2011 ( uniforma si incaltaminte fara toc)
 28. semneaza condica de prezenta la intrarea si iesirea din program.
 29. n lipsa medicului sau asistentului coordonator subsatie poate distribui personalului medical la cererea acestuia materiale sanitare si medicamente din aparatul aflat in dispecerat cu consemnarea acestora in caietul de evidenta al medicamentelor sub semnatura
 30. participa la inregistrarea apelurilor prin 112 in programul Coord Com

 

 1. DOCUMENTELE SUBSTATIEI
 2. Condici de prezenta
 3. Registru raport de garda
 4. Program activitate lunara
 5. Fise de solicitare
 6. Note de serviciu in copie
 7. Graficul de lucru al substatiei (imprimanta)
 8. Alte documente ale substaţiei.
 9. Plan de intervenţie în caz de calamităţi-dezastre.
 10. Panou chei ambulanta

10.Registru predare deseuri medicale si menajere

 

 1. DOCUMENTELE DISPECERATULUI CENTRAL

1.Plan de intervenţie în caz de calamităţi dezastre

2.Ghidul medicului coordonator

3.Graficul de lucru (imprimantă)

4.Certificate constatatoare de deces

5.Condici de prezenţă

6.Condică de dispozitii

7.Registru raport gardă 

8.Cheie fişet cheile de rezervă ale instituţiei

9.Program activităţi lunare

10.Fişe de solicitare în copie

11.Note de serviciu emise de conducerea institutiei

12.Registru evenimente accidente de circulatie si accidente de munca

13.Dosar coduri operatoare si nr.de telefon salariati

14.Descrierea functiei de localizare a apelului de urgenta aplicatie CoordCom

 

 

 1. XI. Sarcinile de serviciu menţionate în fişa de post se pot modifica şi adapta conform actelor normative ce vor apărea.

NERESPECTAREA SARCINILOR DIN FISA DE POST POATE ADUCE SANCTIUNI INCLUSIV DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCA

 

MANAGER GENERAL                                

                 Dr. Alis Grasu

                                                                                                             ASISTENT SEF ,                                                                                         

                                                                                                         As.Rudaru Iulia

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar………………………………………..

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Aplicatie Apel 112

 

Aplicatie pentru telefoane mobile realizata de catre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
aplicatie care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii unui apel catre
Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112   - pentru detalii va rugam sa accesati link-ul

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!