1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Manager General,

  Dr.Alis Grasu

 

                                                                        ANUNT

 

 

 

Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant (perioada nedeterminata) de sef birou IT (sef birou statistica – informatica)

- 30.01.2020 ora 9 - proba scrisă

- 04.02.2020 ora 9 - interviul

 

Condiţiile generale:

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 modificat şi completat prin HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţiile specifice:

 • Studii superioare de lunga durata in specialitate informatica

- pentru cei care  au absolvit anterior organizarii studiilor universitare în sistem ,,Bologna”- studii universitare de lungă durată cu diplomă  de licenţă sau echivalentă.

     - pentru  cei  care  au  absolvit studii  universitare  în  sistem     ,, Bologna”  –  studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare universitare (sistem” Bologna”)

să aibă următoarea pregătire de specialitate: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă(echivalentă), absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna”într-

 

 

 

 • unul din domeniile fundamentale : Ştiinţe exacte (numai domeniile de licenţă Matematică si Informatică) Ştiinţe Inginereşti(numai domeniile de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Ştiinţe inginereşti aplicate (numai specializările Informatică industrială, Informatică aplicată în ingineria materialelor, Matematică şi informatică aplicată în inginerie, Informatică aplicată în inginerie electrică,), Ştiinţe economice (numai domeniul de licenţă Cibernetică, statistică şi informatică economică)

sau

 • studii postuniversitare sau de masterat în una din specializările menţionate anterior

sau

 • studii de master,ciclul II de studii universitare, in sistem Bologna sau studii postuniversitare în unul din domeniile de studii universitare de masterat: Matematică şi ştiinţe ale naturii (numai domeniile de masterat Matematică si Informatică) Ştiinţe Inginereşti (numai domeniile de master in Tehnologia informaţiei si a comunicatiilor , Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Sţiinţe inginereşti aplicate), Ştiinţe Economice (numai domeniul de masterat Cibernetică, statistică şi informatică economică).
 • abilităţi de comunicare, spirit organizatoric, capacitate de analiză, sinteză şi asimilare rapidă a informaţiei;
 • experienţă in analiza si programare baze de date, analiza si proiectare sisteme informatice ;
 • experienta in instalare si configurare Active Directory , DHCP Server si Windows Deployment Services;
 • cunoştinţe Oracle;
 • cunoştinţe în domeniul tehnologiilor client-server şi web-based, cloud computing ;
 • limbajul de interogare Oracle SQL, lucrul cu baze de date FOX
 • cunostinte despre functionarea dispeceratelor informatizate moderne
 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

Caracteristici specifice ale postului de Sef Birou Informatica Statistica:

 1. Mentine un sistem informatic unitar, coerent, care sa satisfaca cerintele unitatii.
 2. Organizeaza si coordoneaza activitatea Biroului Informatica Statistica.
 3. Supervizeaza proiectarea/reproiectarea de solutii complexe IT.
 4. Monitorizeaza implementarea si functionarea solutiilor IT.
 5. Asigura instruirea personalului pentru utilizarea tehnologiilor IT specifice ocupatiei.
 6. Asigura interfata cu furnizorii de servicii de tip service in timpul garantiei si postgarantie, reparatii, testari si puneri in functiune a echipamentelor informatice, software-ului si aplicatiilor.
 7. Administreaza legaturile dintre distribuitorul de internet si sediul central si dintre substatii si providerii de internet.
 8. Analizeaza si propune transferul in cadrul societatii sau casarea echipamentelor de calcul.
 9. Evalueaza periodic si propune achizitionarea necesarului de:

 

 

  1. Produse sofware, upgrade-uri aplicabile
  2. Tehnica de calcul (suportul hard si orice aparatura implicata in prelucrarea, transmiterea, stocarea, tiparirea, etc. a datelor si informatiilor).
 1. Elaboreaza documentatia necesara pentru achizitionarea de echipamente, produse si servicii informatice, materiale consumabile.
 2. Urmareste legalitatea privind utilizarea in cadrul societatii a produselor software.
 3. Executa alte sarcini repartizate de conducerea societatii.
 4. Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copia si originalul carnetului de muncă, si/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 4. d) copia si originalul certificatului de casatorie (unde este cazul)
 5. e) copia si originalul diplomei de
 6. f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează si certificat de integritate comportamentala;

 1. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 2. h) curriculum vitae;
 3. i) recomandare de la ultimul loc de munca;
 4. j) dosar plic

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul se desfăşoară la sediul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov str. Mihai Eminescu, nr. 226-236, etaj 4, sector 2, Bucureşti.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 15.01.2020 ora 12, la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relaţii la telefon 021.2015122.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

 

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii conditiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 16.01.2020 – 17.01.2020 astfel încat la data de 20.01.2020 se va afisa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însotita de motivul respingerii dosarului, dupa caz;

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun în maximum o zi lucratoare (24 de ore) de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de concurs, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor;

Comisia de solutionare a contestatiilor va afisa rezultatul final în termen de maximum o zi lucratoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

b) proba scrisă va avea in data de 30.01.2020, ora 9 proba scrisa, rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul institutiei, până la data de 31.01.2020, cu precizarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”; Proba scrisa va contine intrebari din bibliografia stabilita pentru concurs.

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, din maximum 100 de puncte.

c) interviul va avea loc in data de 04.02.2020 ora 9 la această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”; ”; Interviul consta in verificarea cunostintelor ale candidatilor, la aceasta proba fiecare membru din comisie va pune intrebari candidatilor din bibliografia pentru concurs.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

            După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data

afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.

            În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.

            Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

           

 

 

 

 

 

 

 

Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Tematica sef birou statistica si informatica

 1. Cunostinte Sisteme de operare WINDOWS, LINUX;
 2. Structuri de date si algoritmi, tehnici de programare;
 3. Arhitectura si Proiectarea Sistemelor informatice;
 4. Cunostinte in domeniul tehnologiilor client-server si web-based;
 5. Cunostinte administrare retele- Internet si Intranet, VPN;
  1. Nivelul fizic
  2. Nivelul legatura de date
  3. Subnivelul de acces la mediu
  4. Nivelul rețea
  5. Nivelul transport
  6. Nivelul aplicație
  7. Securitatea rețelelor
 6. Echipamente de retea si de comunicatie;
 7. Cunostinte de instalare ,configurare si administrare Active Directory , DHCP Server si Windows Deployment Services;
 8. Aplicatii internet si protocoale la nivel de aplicatie (mail, transfer de fisiere, DNS, telnet,etc.);
 9. Cunostinte practice in analiza,elaborare,implementare, testare,validare (ciclu de viata) pentru aplicatii informatice;
 10. Administrare servere cu sistem operare Linux,Unix,Windows, Solaris;
 11. Cunostinte de arhitectura si de administrare a bazelor de date Oracle 10g,Oracle 11g;
 12. Fundamente Oracle SQL ;
 13. Fundamente MySQL;
 14. Aplicatii birou: Microsoft Office;
 15. Fundamente Sisteme informatice de dispecerizare;
 16. Cunoastere activitate de elaborare programe/rapoarte pentru situatii statistice;
 17. Cunostinte privind echipamentele de calcul (hardware);
 18. Legislatie ce reglementeaza modul de acordare a asistentei medicale de urgenta de catre Serviciile de Ambulanta (ce sunt necesare la implemetarea programelor informatice)

 

 

 

 

 

 • ORDIN 1092/2006 (site MS) – privind stabilirea competenţelor si atribuţiile echipajelor publice de intervenţii, de diferite niveluri in faza prespitalicească.
 • ORDIN 2011/2007 ( site MS) – privind unele măsuri in asistenţa medicală prespitalicească
 • ORDIN 2021/2008 (site MS) – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de urgentă si de prim ajutor” calificat din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătaţii.

 

 

Secretar comisie,

Ref.Cornelia Gheorghe

 

 

 

 

F I Ş A      P O S T U L U I

Anexa ROI

                                                                       

 

 1. POSTUL: Sef Birou IT
 2. COMPARTIMENTUL: -Biroul Statistica si Informatica
 3. CERINTE :
  • Studii : diploma de licenta in specialitate
 • Vechime : 2 ani vechime in activitatea de informatica
 • Concurs de ocupare a postului
 1. RELATII :

Ierarhice :  

 • este subordonat Managerului General,
 • are in subordine personalul angajat in Biroul Statistica si

Functionale:

 • Interne :

Director Medical, Director tehnic, Contabil sef,   Dispecerat, Call Center, Birou contabilitate, Serviciu RUNOS, Aprovizionare, Microstatii, Birou Legislatie si contencios, Serviciul tehnic;

 • Externe :

cu firmele care asigura service, cu firmele care comercializeaza echipamente, produse informatice sau consumabile;

 • De reprezentare :
 • rezolva problemele legate de personalul din subordine in probleme de program, sarcini, disciplina, perfectionare profesionala;

 

 

 

 

 

 • reprezinta SABIF in limita sarcinilor trasate de conducerea unitatii.

 

 1. ATRIBUTII, SARCINI:

 

 1. Urmareste, controleaza si raspunde de activitatea de intretinere a echipamentelor si produselor informatice;
 2. Analizeaza si propune achizitionarea de echipamente, produse si servicii informatice in conformitate cu cu necesitatile SABIF ;
 3. Elaboreaza documentatia necesara pentru achizitionarea de echipamente, produse si servicii informatice, materiale consumabile ;
 4. Propune produsele program ce se vor elabora in cadrul Biroului de Informatica si Statistica precum si echipamentele pe care se vor realiza ;
 5. Pentru toate produsele program ce se elaboreaza in cadrul biroului Informatica si Statistica coordoneaza si/sau participa la efectuarea analizelor de sistem, depanare, integrare, implementare a produselor program, elaborarea documentatiei si acordare de asistenta tehnica pe perioada exploatarii experimentale ;
 6. Stabileste metodologiile si tehnologiile precum si limbajele/mediile de programare ce se vor utiliza in elaborarea produselor program ;
 7. In caz de avarie sau depistare nereguli in functionarea echipamentulor si aplicatiilor informatice dupa analiza si verificarea problemelor aparute stabileste cine rezolva problema din personalul din subordine sau cheama firma de service ;
 8. Realizeaza protocoale de interventie ;
 9. Realizeaza proceduri ISO ;
 10. Raspunde de indeplinirea sarcinilor de serviciu ce revin compartimentului Informatica si Statistica SABIF.
 11. Analizeaza bazele de date in vederea eliminarii de erori
 12. Analizeaza datele statistice ce sunt realizate in cadrul compartimentului ;
 13. Colaboreaza cu firmele de service pentru a asigura securitatea, intergritatea si actualizarea continutului bazelor de date ;
 14. Gestioneaza accesul la bazele de date ;
 15. Asigura compatibilitatea dintre hardware si sitemele de operare ( hardware-sisteme de operare, sisteme de operare-aplicatii, hardware aplicatii, hardware-hardware ;
 16. Asigura inventarierea tehnicii de calcul si a produselor software ;
 17. Participa alaturi de oamenii aflati in subordine la realizarea sarcinilor de serviciu ce revin compartimentului.
 18. Indruma personalul aflat in subordine in realizarea sarcinilor ce revin compartimentului IT.
 19. Asigura securitatea IT a SABIF interna si externa (locale, intranet, internet)
 20. Administreaza serverul de internet ;
 21. Administreaza legaturile dintre distribuitorul Internet , Sediul Central si Substatiile SABIF.
 22. Administreaza impreuna cu angajatii din subordine domeniul SABIF.

 

 

 

 

 

 1. Evalueaza traficul pe retea , defineste si propune solutii de imbunatatire ;
 2. Asigura , colaborand cu celelalte structuri organizatorice, elaborarea specificatiilor pentru dezvoltatrea unitara a aplicatiilor informatice ;
 3. Coordoneaza si/sau dezvolta aplicatii informatice conform specificatiilor elaborate in regie proprie sau cu firme de specialitate.
 4. Creeaza/dezvolta scheme functionale.modele in vederea optimizarii fluxului datelor/documentelor ;
 5. Urmareste legalitatea privind utilizarea in cadrul societatii a produselor software ;
 6. Participa zilnic la raportul de garda, analizeaza situatiile semnalate cu privire la functionarea sistemului informatic, coordoneaza si/sau rezolva problemele aparute ;
 7. Repartizeaza sarcinile personalului din subordine si analizeaza impreuna cu persoana desemnata modul in care trebuie realizata sarcina si controleaza indeplinirea acesteia ;
 8. Stabileste turele de lucru ale personalului din Biroul de informatica si statistica ;
 9. Analizeaza si coordoneaza activitatea de configurare soft, devirusare si inginerie sistem ;
 10. Elaboreaza prezentari pentru cursuri si manifestari stiintifice ;
 11. In conformitate cu modul de indeplinire al sarcinilor de serviciu si cu legile in vigoare propune promovarea sau retrogradarea personalului din subordine ;
 12. In caz de Plan Rosu de interventie are obligatia de a se prezenta in cel mai scurt timp la locul de munca.
 13. Participa la interventii in caz de blocaje majore ale Sistemului Informatic DISPEC, indiferent de ora la care s-a petrecut evenimentul.
 14. Elaboreaza fisele de post pentru personalul din subordine ;
 15. In conformitate cu necesitatile SABIF si in functie de aptitudinile fiecaruia, propune cursurile de perfectionare si persoanele din subordine apte sa urmeze aceste cursuri ;
 16. Planifica concediile de odihna pentru personalul din biroul informatica si statistica urmarind realizarea efectiva a acestuia in conditiile legii ;
 17. Propune spre casare mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotare ;
 18. Executa orice alte sarcini de serviciu din dispozitia conducerii unitatii.
 19. Pastreaza secretul de serviciu privind informatiile cu care lucreaza ;
 20. Isi insuseste si respecta ROI si ROF, fisa de post.
 21. LIMITE DE COMPETENTA :

- propune masuri de imbunatatire a organizarii si desfasurarii activitatii personalului din   subordine in concordanta cu ROF-ul unitatii.

 

 1. RESPONSABILITATI :
 • Coordonarea dezvoltarii proiectelor de IT ale institutiei;
 • Imbunatatirea continua a performantelor sistemului informational al institutiei in domeniile hardware, software, comunicatii si securitate;
 • Conducerea si instruirea personalului departamentului IT.

 

 

 

 • Raspunde de indeplinirea sarcinilor si atributiilor de la punctul 6 ;
 • Raspunde de respectarea programului de lucru a personalului din subordine ;
 • Raspunde de respectarea ordinei, disciplinei, curateniei, normelor de igiena si protectie a muncii precum si regulile de disciplina prevazute de decretul 400/1981 si legea 349/2002 fiind interzise fumatul sau consumul de bauturi alcoolice la locul unde se afla aparatura ;

 

 1. OBSERVATII :

- fisa postului se poate modifica in functie de actele normative ce vor aparea ulterior ;

- nerespectarea sarcinilor din fisa de post duce la aplicarea de sanctiuni conform legislatiei in vigoare.

 

 

 

 

MANAGER GENERAL,

DR.ALIS GRASU                                                       SEF BIROU

                                                                                    STATISTICA INFORMATICA ,

                                                                                                BAJAU DANIELA

 

 

 

 

 

 

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar……………………………….. 

 

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Aplicatie Apel 112

 

Aplicatie pentru telefoane mobile realizata de catre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
aplicatie care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii unui apel catre
Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112   - pentru detalii va rugam sa accesati link-ul

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!