1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Manager General,

  Dr.Alis Grasu

 

A N U N Ţ

 

 

Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post  pe perioada determinata de muncitor necalificat cu atributii de curatenie

 

- in data de 16.01.2020 ora 9 – proba scrisa

- in data de 20.01.2020 ora 9 – proba orala si practica

 

Condiţiile generale:

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 modificat şi completat prin HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţiile specifice:

 • 8 clase primare
 • Fara vechime

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copia si originalul foii matricole.
 4. d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 1. e) copia certificatului de casatorie (unde este cazul)
 2. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 3. g) curriculum vitae;
 4. h) recomandare de la ultimul loc de munca ( cu nr.de inregistrare si un telefon al persoanei care face recomanderea )
 5. i) dosar plic

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. d), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 09.01.2020 ora 12, la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relaţii la telefon 021.2015122.

           

Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 10.01.2020 – 13.01.2020, astfel ca pană la data de 14.01.2020 se va afisa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;

b) proba scrisă va avea loc astfel;

   - 16.01.2020, ora 9 proba scrisa, rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul institutiei, până la data de 17.01.2020, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

Proba scrisa consta intr-o lucrare cu intrebari din bibliografia pentru concurs.

c) proba practica va avea loc in data de 20.01.2020 ora 9, la această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

La proba practica membrii comisiei vor pune intrebari fiecarui candidat din bibliografia pentru concurs.

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

            După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data

afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.

            În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.

 

            Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

            Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

            Concursul se desfăşoară la sediul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov str. Mihai Eminescu, nr. 226-236, etaj 4, sector 2, Bucureşti.

 

BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

MUNCITOR NECALIFICAT

 

                  Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

                  autoritățile și instituțiile publice;

                  Ordinul nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor

                  privind mediul de viață al populației;

                  Legea nr.319 din 14 iulie 2006,a securităţii şi sănătăţii în muncă,

                  secțiunea a 2-a, Art. 8 și Art. 9.

Secretar comisie,

Ref.Cornelia Gheorghe

 

 

FIȘA POSTULUI

           

                   NUME:_________________________________________

PRENUME:_____________________________________

CNP:___________________________________________

ACT DE IDENTITATE:___________________________

ADRESA:_______________________________________
________________________________________________

TELEFON: ______________________________________

FUNCȚIA: ______________________________________

 1. POSTUL: muncitor necalificat, cu atribuțiuni de curățenie.
 1. COMPARTIMENTUL: Întreținere și EvidențĂ ClĂdiri S.A.B.IF.
 2. CERINȚE:    Studii – școala generală,

     Vechime–nespecificat

 1. RELAȚII:     Ierarhice – Subordonat Șefului Serviciului Evidență și Intreținere

                                                     Clădiri și Tehnicianului Administrativ

                                   Funcționale – cu personalul tuturor compartimentelor

 

 1. ATRIBUȚII ȘI SARCINI:
 • execută zilnic, ori de câte ori este nevoie, curățenia locului de muncă, în spațiilerepartizate: mobilier, birouri, pereți, parchet, geamuri, covoare, perdele, huse, grupuri sanitare, coridoare, casa scării, subsol, ghenele de gunoi și fațadaunității;
 • spălarea pavimentelor cu apă și detergent, ori de câte ori este nevoie și cel puțin dedouă ori pe zi;
 • curățarea mobilierului cu cârpe curate și puțin umezite, pentru a evitaimpurificareaaerului;
 • spălarea chiuvetelor și a lavoarelor cu apă și detergent, pentru păstrarea acestora permanent curate;
 • spălarea cu apă și detergent a ferestrelor, ușilor, dulapurilor și pereților;
 • efectuarea dezinfecției în grupurile sanitare;
 • îndepărtarea prafului și a reziduurilor solide;
 • execută zilnic operațiuni ca aranjatul păturilor, așternuturilor, aerisirea camerelor șoferilor, asistenților și medicilor;
 • sesizează imediat tehnicianul administrativ de eventualele lipsuri care apar în spațiile repartizate lor, pentru curățenie;
 • curăța zilnic, în interior, cabina liftului;
 • este obligat să respecte procedurile referitoare la activitățile pe care le desfășoară, proceduri ce fac parte din Sistemul de Management al Calității ISO 9001;
 • respectă integral timpul de lucru stabilit, nu se acceptă întârzieri la program și se interzice părăsirea postului de lucru în timpul programulu;
 • în situația în care intervin evenimente deosebite (concediu medical, etc.) care îl

împiedică să se prezinte la program este obligatoriu să anunțe imediat șeful de compartiment;

 • are obligația să urmărească și să verifice cererile (înregistrate cu cel puțin 5 zile

înainte de data solicitată) dacă acestea au fost sau nu aprobate și, după caz, săplece sau nuîn concedii de orice fel (odihnă, pentru studii, fără plată,recuperări);

 • respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare al

Instituției;

 • la locul său de muncă sau și în sediul instituției respectă, conform legislației în

vigoare, normele de securitate și sănătate în muncă, normele generale proprii privind apărarea împotriva incendiilor, care reglementează interzicerea prezenței la locul de muncă sub influența alcoolului, drogurilor sau al medicamentelor care afectează starea de conștiență și coordonare, precum și introducerea acestora în instituție;

 • participă la instructajul privind normele proprii de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor, își însușesc și respectă aceste norme prevăzute în planul anual de prevenție și protecție aprobat de managerul instituției, semnează de luare la cunoștință în caietele de protecția muncii și prevenția incendiilor;
 • se interzice introducerea în instituție a armelor de foc;
 • se interzice fumatul (este permis doar în locuri special amenajate);
 • se interzice primirea de foloase necuvenite;
 • este obligat să efectueze controlul medical periodic;
 • este obligat să participe la cursurile de perfecționare sau la alte forme de învățământ organizate de instituție, precum și la testele și evaluările profesionale efectuate de unitate;
 • este obligat să participe la toate ședintele la care este convocat de instituție cu excepția concediului de odihnă, concediului medical sau de recuperare;
 • semnează condica de prezență

 

 1. LIMITE DE COMPETENȚĂ

            Propune tehnicianului administrativ măsuri de îmbunătățirea activității în specificul muncii sale.     

           

 1. RESPONSABILITĂȚI

            Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate la termenele stabilite.

 

 

 

MANAGER GENERAL

                                                              Dr. Alis Grasu

 

 

 

Director Tehnic                                                                                     Șef Serviciu IntreȚinere

Ing. Lucian MIHAI                                                                                            și evidență clădiri

                                                                                                Ing. Marius Constantin MIHALACHI

 

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Aplicatie Apel 112

 

Aplicatie pentru telefoane mobile realizata de catre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
aplicatie care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii unui apel catre
Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112   - pentru detalii va rugam sa accesati link-ul

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd