1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

Aprobat,

Manager General,

Dr.Alis Grasu

A N U N Ţ

 

Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante (perioada nedeterminata) de sofer autosanitară I I– (studii medii)

- in data de 27.01.2020 ora 9.00 – proba scrisă

            - in data de 29.01.2020 ora 9.00 – proba de efort fizic

            - in data de 30.01.2020 ora 9.00 – proba practica+interviu

        Condiţiile generale:

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de art. 3 din Hotararea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepe profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, respectiv:

 1. a) are cetatenia romana şi domiciliul în Romania;
 2. b) cunoaste limba romana, scris şi vorbit;
 3. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsiea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţtei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE SOFER AUTOSANITARA II:

            - diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului

            - permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoriile B si C

            - 3 ani vechime ca şofer profesionist

- Diploma de absolvire a cursului de ambulanţier/adeverinta de inscriere la cursul de ambulantier.           

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine urmatoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copia si originalul permisului de conducere (fata-verso)
 4. d) copia si original carnetului de munca, sau, după caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) copia si originalul diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a liceului
 6. f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care

sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza si certificat de integritate comportamentala

 1. g) copie si original certificat de casatorie (unde este cazul)

       

 

 1. h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 2. i) copia si originalul Diploma de absolvire a cursului de ambulanţier/adeverinta de inscriere la cursul de ambulantier.
 3. j) curriculum vitae;
 4. k) recomandare de la ultimul loc de munca;
 5. l) dosar plic

Adeverinţa care atestă starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

            In cazul documentului prevazut la lit. f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurării primei probe a concursului.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

            În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 15.01.2020 ora 12, la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relaţii la telefon 021.2015122

Bibliografia de concurs este prezentata în anexa.

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

 

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii conditiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 16.01.2020-17.01.2020 astfel încat la data de 20.01.2020 se va afisa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însotita de motivul respingerii dosarului, dupa caz;

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun în maximum o zi lucratoare (24 de ore) de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de concurs, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor;

Comisia de solutionare a contestatiilor va afisa rezultatul final în termen de maximum o zi lucratoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

b) proba scrisă va avea loc în data de 27.01.2020, ora 9.00, consta in rezolvarea unui test-grila, rezultatul probei ,,scrisa” va fi afisat la sediul institutiei, pana la data de 28.01.2020, cu precizarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

c) proba privind verificarea aptitudinilor fizice (efort fizic) v-a avea loc in data de 29.01.2020, ora 9.00, care consta in urcarea si coborarea treptelor de doua ori pana la etajul cinci al institutiei cu trusa de prim ajutor si defibrilatorul CORPULS asupra candidatului, pentru a se verifica astfel rezistenta in caz de interventie intr-un imobil cu 10 etaje. Punctajul maxim se obtine de catre candidatii care efectueaza proba intr-un interval de timp de maximum 3 minute si 30 secunde, iar pentru fiecare interval de timp de 30 de secunde consumat in plus, punctajul va fi scazut cu 10 puncte, urmata de proba de condus care consta in parcurgerea unui traseu cu o autosanitara, orientarea in trafic, alegerea traseului cel mai scurt si mai rapid cu ajutorul unui sistem de navigatie GPS.

Sunt declarati admisi la proba „practica” candidatii care au obtinut minim 50 de puncte din maxim 100 de puncte la proba „scrisa”.

 

 

 

 

d) proba practica va avea loc in data de 30.01.2020 ora 09.00 care consta in verificarea unor cunostiinte medicale si tehnice, domeniul tehnic cuprinde trei intrebari fiecare punctata cu cate 30 de puncte si 10 puncte acordate pentru abilitatile de comunicare si gandire sintetica , din domeniul medical cuprinde o tema ce trebuie explicata, argumentata si definita atat teoretic cat si practic. Se puncteaza 50 de puncte pentru partea de teorie si 50 de puncte pentru partea de practica.

La sfarsitul interviului se face o medie intre punctajul obtinut la partea tehnica si cel obtinut la domeniul medical, astfel rezultand punctajul final.

In cadrul probei practice proba de interviu va avea o pondere de 70%, proba de efort fizic de 15%, iar proba de condus autosanitara de 15%.

            Rezultatele probelor de concurs vor fi afisate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum si ora la care se afiseaza.

            Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidatii nemultumiti pot face contestatie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului, respectiv de la data

afisaii rezultatului probei scrisa ori a interviului, la sediul institutiei, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

            Comisia de solutionare a contestatiilor, atat la proba ,,scrisă” cat şi la ,,interviu”, afiseaza rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirarii termenului de contestatie.

            În cazul în care nu sunt depuse contestatii la proba ,,scrisă”, data şi ora programarii sustinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidatilor consemnata in scris si cu acordul comisiei de concurs.

            Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe.

 Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetică a punctajelor obtinute la proba scrisa şi interviu.

            Se considera ,,admis” la concurs, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

TEMATICA PENTRU CONCURSUL

DE ŞOFER AUTOSANITARĂ

 • OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • HG nr. 1391/2006 hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002;
 • Cunostinţe generale (mecanice si electrice) despre automobile.
 • Curs prim ajutor numai capitolele (site MS)
 • capitolul 2 – Igiena si protecţia salvatorului
 • capitolul 5 – Mobilizarea victimelor
 • capitolul 6 – Căile aeriene si ventilaţia
 • capitolul 7 – Evaluarea pacientului
 • capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonară) si circulaţia
 • ORDIN 1092/2006 (site MS) – privind stabilirea competenţelor si atribuţiile echipajelor publice de intervenţii, de diferite niveluri in faza prespitalicească.
 • ORDIN 2011/2007 ( site MS) – privind unele măsuri in asistenţa medicală prespitalicească.

 

 

 

 

 • ORDIN 2021/2008 (site MS) – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de urgentă si de prim ajutor” calificat din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătaţii.

 

Secretar comisie,

Cornelia Gheorghe

 

 

 

F I S A     P O S T U L U I                                          

 

COR  832202

 1. POSTUL – sofer autosanitara II
 2. COMPARTIMENTUL – serviciul de miscare si exploatare auto
 3. POSTUL – sofer autosanitara, ambulantier
 4. COMPARTIMENTUL – serviciul de miscare si exploatare auto

 

 1. CERINTE Concurs de ocupare a postului:

                       - studii - elementare

                        sofer autosanitara II

                                    - diploma de bacalaureat

-  permis de conducere valabil pentru autovehiculele din categ. B si C   

- 3 ani vechime ca sofer (conducator auto) profesionist                                    

 1. RELATII : - ierarhice - subordonat direct sefului de garaj, revizorului tehnic, maistrului de atelier cind este cu autovehiculul in atelier ,   impiegatului de miscare pe linia normarii consumului de carburant, a foilor de parcurs si a pontajului .

- subordonat medicului coordonator din dispecerat pentru rezolvarea fiselor de solicitare repartizate si personalului medico - sanitar din teren sau   camerelor de garda cind sunt repartizati la spitale, medicului coordonator substatie, atunci cand este repartizat la substatii

   -  functionale - impiegat de miscare FAZ, tehnician norme                                     consum carburanti- lubrefianti , biroul contabilitate , biroul Runos , compartimentul de telecomunicatii , compartimentul de aparatura si dispozitive medicale , etc . 

                                               

 1. ATRIBUTII, SARCINI SI RESPONSABILITATI

 

 1. Executa imediat si prompt misiunea ce o primeste din dispozitia dispeceratului si medicului coordonator, isi insuseste si respecta ROI si ROF, fisa de post; Legea 95 titlul 4, OM 1091, 1092, 2011, 2021
 2. Se prezinta prompt la Dispecerat atunci cand este chemat ptr. a primi fisa de solicitare ;
 3. Ajuta la transportul efectiv al pacientului cu ajutorul dispozitivelor existente in ambulanta impreuna cu intreg echipajul(ambulantier/sofer,medic,voluntar) ;
 4. Verifica inainte de plecarea in teren buna functionare a aparatului de radio  emisie-receptie. Este obligat sa tina aparatul de radio emisie-receptie deschis, pe receptie permanent, raspunzand de buna ingrjire si intretinere a acestuia, fiindu-i interzisa plecarea in cursa cu aparatul defect; 
 5. In convorbirile radio cu dispeceratul, utilizeaza codul de prezentare, receptionare si transmitere stabilit, neadmitandu - se intretinerea altor convorbiri decat cele stabilite de instructiuni. Este obligat sa fie permanent pe receptie radio, sa anunte ora sosirii la caz, ora plecarii de la caz, ora ajungerii la spital, ora plecarii de la spital, ora finalizarii cazului, ora intrarii in statie sau substatie pentru a fi consemnata in programul Dispec. Nu intra in statie sau substatie decat pe receptie radio cu acordul medicului coodonator chiar si la sfarsitul programului.
 6. Dupa finalizarea cazului face receptie stationara 15 min. dupa care se indreapta catre substatia cea mai apropiata sau alt loc indicat de medicul coordonator.
 7. Dupa finalizarea cazurilor, fisele completate cu toate datele (nr. km., orele efectuarii cazurilor, locul internarii, etc) se predau la Dipecerat
 8. Pentru cazurile transportate la spital vor avea pe foaia de parcurs si pe fisa de solicitare semnatura personalului de la camera de garda si stampila acesteia. Orice caz transportat la spital se finalizeaza cu predarea bolnavului personalului medical al camerei de garda, iar pentru cazurile transportate la domiciliu acesta se finalizeaza cu predarea bolnavului apartinatorilor.
 9. Pentru transporturile nemedicalizate, daca apreciaza ca bolnavul care urmeaza a fi transportat este o urgenta, anunta medicul coordonator din dispecerat, solicitand o ambulanta cu personal medical si nu va parasi bolnavul pana la sosirea personalului medical.
 10. Daca la locul solicitarii bolnavul a decedat, pana la sosirea ambulantei este obligat sa anunte medicul coordonator din Dispecerat. Se interzice transportul cu ambulanta a unui cadavru , aceasta se face numai în condiţiile legii.
 11. Nu are voie sa refuze efectuarea unei solicitari pe motiv ca termina programul de lucru, sau finalizarea cazului respectiv ar determina depasirea programului de lucru.
 12. Pastreaza secretul profesional in legatura cu datele de pe fisele de solicitare conform angajamentului de confidentialitate.
 13. Atunci cand din diferite motive: (ambulanta defecta, adresa inregistrata gresit, bolnav plecat la spital etc.) nu poate efectua cazul, este obligat sa anunte Dispeceratul. Orice dificultate in finalizarea cazurilor va fi anuntata medicului coordonator din dispecerat.
 14. Daca pe timpul deplasarii catre caz sau de la caz observa sau este oprit pe strada pentru un accident sau un bolnav in loc public este obligat sa se opreasca si sa anunte medicul coordonator din Dispecerat. La locul accidentului sau incendiului va actiona conform protocolului incheiat cu Politia , Pompierii si SMURD
 15. Atunci cand participa la asistenta medicala in caz de calamitati, dezastre, accidente colective se supune dispozitiilor personalului medical si a medicului sef de focar. Cand lucreaza cu personal medical (medic sau asistent), personalul medical este seful echipajului. Se prezinta din proprie initiativa la locul de munca in caz de calamitate comunicata prin mass-media, comunica corect adresa si numarul de telefon unde poate fi contactat de catre institutie pentru a fi mobilizat in acest caz ;
 16. Daca la camerele de garda este retinut peste 30 min. este obligat sa anunte medicul coordonator din dispecerat si va executa dispozitiile acestuia.
 17. Este obligat sa doteze autosanitara cu materiale specifice transportului sanitar stabilit de M.S.conform OM 1092, stingator in stare de functionare, butelii de oxigen cu reductor in permanenta pline, cearceaf, patura, brancarda curate si igienizate, lot de scule( roata de rezerva, cric, coarba), pe care le verifica inainte de inceperea programului.
 18. Este obligat, in timpul serviciului, sa poarte echipamentul de lucru, conform OM 2011, ecuson, iar legitimatia sa fie vizata la zi. La locul solicitarii va avea un comportament civilizat
 19. Este obligat sa nu paraseasca nici un moment autosanitara sau locurile stabilite pentru aceasta in vederea plecarii imediate in misiune;
 20. Este obligat sa completeze foaia de parcurs cu toate datele solicitate de imprimat - acestea sa fie corecte, reale, parcurgerea distantelor sa fie cele mai scurte, etc;
 21. Este obligat sa ceara confirmarea in scris a efectuarii curselor pe foaia de parcurs si fisa de solicitare, confirmare facuta de personalul medical cu care lucreaza, sa completeze obligatoriu jurnalul de bord.
 22. Este obligat sa mentina permanent autosanitara in perfecta stare tehnica, de curatenie si de igiena corespunzatoare; Dupa transportarea unui bolnav contagios va curata si dezinfecta ambulanta, impreuna cu personalul medical;
 23. Executa si raspunde de starea de curatenie exterioara si interioara si de igienizarea autosanitarei inainte de plecarea in cursa, impreuna cu personalul medical;
 24. Nu va pleca in cursa sub nici un motiv cu autosanitara ce prezinta defectiuni tehnice si indeosebi defectiunile la ansamblele ce afecteaza siguranta circulatiei rutiere, anuntand revizorul tehnic de serviciu. La terminarea programului de lucru are obligatia sa predea ambulanta curata si igienizata schimbului, rezervorul de carburant va avea plinul efectuat , iar tuburile de oxigen sa fie incarcate cu oxigen medicinal .
 25. Remediaza defectiunile curente aparute in timpul misiunii, consemnand in foaia de parcurs remedierile facute, durata in minute. Informeaza imediat revizorul tehnic, seful de garaj si medicul coordonator despre defectiunile produse in parcurs, in vederea luarii de catre acestia a masurilor organizatorice in asa fel ca misiunea sa fie indeplinita.
 26. Este obligat sa respecte planul de parcare;
 27. Este gestionarul cantitatilor de carburant alimentate, avind obligatia sa ataseze bonul fiscal la foaia de parcurs si raspunde pentru corecta gestionare a carburantului alimentat si consumat. Este interzis sa alimenteze in canistre sau sa sustraga carburant din rezervorul ambulantei.
 28. Este obligat sa se prezinte la serviciu cu cel putin 15 minute inaintea inceperii programului, in vederea verificarii autosanitarei. In situatia cand din diferite motive (concediu medical,evenimente deosebite in familie, etc.) nu se

poate prezenta la program, va anunta seful ierarhic ptr. a fi inlocuit. Nu se admit concedii de odihna si concedii fara plata retroactive, este obligat sa respecte integral timpul de lucru ;

 1. Este obligat sa participe la efectuarea lucrarilor din cadrul procesului tehnologic si RC semnand receptia lucrarilor executate alaturi de maistrul de atelier, raspunzand de montarea pe autosanitara a pieselor ridicate de la magazia unitatii, aceasta activitate se face conform planificarii in turele libere.
 2. Nu are voie sa transporte persoane straine sau apartinatori conform OM 2011;
 3. Se interzice cu desavarsire solicitarea unor sume de bani sau a altor foloase necuvenite de la bolnavi sau  de la familia acestora pentru serviciile prestate,precum si de la personalul medico-sanitar al unitatii;
 4. Este obligat sa inventarieze toate bunurile ambulantei,la intrarea si iesirea din tura si sa mentioneze in jurnalulul de bord eventualele lipsuri , raspunzand material de sustragerile ivite; este gestionarul impreuna cu schimbul sau a autosanitarei pe care lucreaza, a aparaturii radio , a aparaturii medicale si a consumabilelor din dotare, avind raspunderea materiala a acestora; semnaleaza in cel mai scurt timp revizorul de tura de semnele de efractie ale autosanitarei;
 5. Nu are voie sa utilizeze autosanitara in interes personal, nu va avea scaune supranumerare in ambulanta peste nr. de scaune prevazute de constructor
 6. Este obligat sa predea foaia de parcurs la terminarea programului de lucru revizorului tehnic de serviciu;
 7. In sediile institutiei si in ambulanta respecta conform legislatiei in vigoare normele SSM, normele generale proprii privind apararea impotriva incendiilor care reglementeaza interzicerea prezentei la locul de munca sub influenta alcoolului,drogurilor sau al medicamentelor care afecteaza starea de constienta si coordonare precum si introducerea acestora in institutie . Se interzice introducerea in institutie si ambulanta a armelor de foc.
 8. Angajatii participa la instructajul privind normele proprii SSM si aparare impotriva incendiilor si isi insusesc si respecta aceste norme prevazute in planul anual de preventie si
 9. protectie aprobat de managerul institutiei , semneaza de luare la cunostinta in caietele de protectia muncii si preventia incendiilor .
 10. Este obligat sa duca ambulanta la service insotita de o nota scrisa in care sa fie mentionate defectiunile ambulantei iar cand ridica ambulanta din service este imputernicit sa efectueze receptia tuturor lucrarilor de reparatii executate.
 11. In unitate se fumeaza numai in locurile anume stabilite; se interzic jocurile de noroc precum si consumul de bauturi alcoolice in unitate sau in teren si venirea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice , se interzice fumatul in celula sanitara, in cabina si pina la 10m de ambulanta . Nu foloseste telefonul mobil in interes personal in timpul asistentei medicale.
 12. Este obligat sa respecte programul stabilit de institutie prin ciclograma .Orice schimbare a programului se face numai pe baza de cerere aprobata de Managerul General.In acest sens are obligatia sa urmareasca si sa verifice cererea( inregistrata cu cel putin 5 zile inainte de data solicitata ) daca aceasta a fost sau nu aprobata si, dupa caz , sa plece sau nu in concedii de orice fel ( de odihna, pentru studii, fara plata, recuperari,etc. )
 13. In situatia cand bolnavul este transportat la spital in stare de inconstienta, in prezenta unui martor, i se face inventarul bunurilor aflate asupra sa, iar odata cu predarea la camera de garda a bolnavului, va preda si bunurile consemnand in fisa de solicitare primirea acestora sub semnatura si parafa personalului de camerele de garda;
 14. Este obligat sa efectueze controlul medical anual conform legislatiei muncii .
 15. Orice eveniment rutier il va sesiza medicului coordonator , serviciului tehnic (sefului de garaj si tehnicianului cu accidentele) si la Politie in vederea intocmirii actului constatator;
 16. Asigurarea autosanitarelor se face de catre intreprindere;
 17. Este obligat sa respecte R.O.I., cu consecinte disciplinare in caz de incalcare a acestuia;
 18. Este obligat sa participe la cursuri de perfectionare, la testele si evaluarile organizate de institutie care vor fi trecute in caietul de evidenta al cursurilor, deasemenea este obligat sa participe la sedintele la care este convocat de institutie
 19. Este obligat sa poarte centura de siguranta in timpul conducerii ambulantei si sa asigure cu centura de siguranta pacientul pe care il transporta .
 20. Este interzis refuzul plecarii la rezolvarea cazurilor medicale date de catre medicul coordonator din Dispecerat;
 21. Este obligat ca la orice transport medicalizat sa fie insotit de cadrul medical si sa nu plece in teren fara cadrul medical;Personalul medical este seful echipajului;
 22. In perioada imobilizarii autosanitarei in atelier, este obligat sa participe la reparatii si sa nu paraseasca unitatea, fiind obligat a respecta intregul program de lucru stabilit;
 23. Trebuie sa vina la serviciu de cite ori este chemat de unitate pentru actiuni sportive, culturale sau ture suplimentare urmand ca ulterior sa i se acorde ore libere platite .
 24. Este interzisa substituirea si instrainarea bunurilor autosanitarei (anvelope, acumulatori, piese , aparatura si dispozitive medicale , statii de emisie-receptie, etc.) 
 25. Isi desfasoara activitatea in sediul central sau substatii in functie de necesitatile institutiei. Poate fi mutat la orice substatie din unitate . La substatii se va subordona dispozitiilor medicului coordonator de substatie/asistent coordonator si revizorului tehnic de substatie.
 26. Semneaza condica de prezenta la intrarea si iesirea din program.
 27. In functie de necesitatile momentului este obligat sa lucreze pe orice tip de ambulanta din dispozitia medicului coordonator.
 28. In cazul in care i se repartizeaza personal in voluntariat din compartimentul de voluntariat,acesta va face parte din echipaj.

 

 

 

 

 1. ATRIBUTII SI SARCINI SPECIFICE AMBULATIERULUI CAND LUCREAZA PE AMBULANTE C2, AMD, B1,B2

     Pe ambulanta:

     C2 echipaj medic, asistent, ambulantier Ambulata de Resuscitare si Terapie Intensiva

B1/B2 echipaj cu medic (si/fara asistent), ambulantier Ambulanta de Urgenta si                          Resuscitare

     B2  echipaj cu asistent, ambulantier, ambulanta de urgenta si resuscitare

 1. a) adopta un stil de conducere a ambulantei in scopul scaderii factorilor patogeni cauzati de transport; tot echipajul va purta centura de siguranta, pacientul va fi asigurat cu centura de siguranta, nu se iau apartinatori sau persoane straine in ambulanta, cu exceptia pacientilor minori, nu se fumeaza in celula sanitara, in cabina si pina la 10 m de ambulanta, respecta angajamentul de confidentialitate
 2. b) participa impreuna cu medicul si cadrul mediu cu care face echipaj la acordarea primului ajutor medical la locul solicitarii, la pregatirea pacientului pentru transport si la predarea acestuia la nivelul unitatii de primire urgente (UPU), va urca la caz cu tot echipajul si cu aparatura medicala din dotare si trusele standard OM 2011;
 3. c) are competente responsabilitati si participa daca este solicitat de catre personalul medical cu care formeaza echipajul la manevrele de: resuscitare cardio-pulmonara si cerebrala, oxigenoterapie, imobilizari, hemostaza, pansament, monitorizare, manipulare pacienti, etc.;
 4. d) participa impreuna cu medicii si cadrele medii la actiunile de prim ajutor medical in caz de dezastre, descarcerarea si extragerea victimelor din focarul de dezastre, triajul victimelor, masuri de sustinere a functiilor vitale, imobilizari, pansamente, hemostaze, etc.;
 5. e) raspunde impreuna cu tot echipajul de dotarea ambulantei C1, AMD, B1, B2 cu materiale   consumabile: perfuzoare, solutii perfuzabile, branule, fluturasi, seringi de unica folosinta, clame ombilicale, manusi, hartie si gel pentru EKG, sticks-uri pentru probe biologice, baterii laringoscop, oxigen etc., astfel ca la sfarsitul turei ambulanta sa fie predata echipajului urmator cu dotarea completa ptr. asistenta medicala;
 6. f) este obligat pe timpul stationarii in garaj (substatii) sa asigure incarcarea acumulatorilor aparaturii din dotare (defibrilator, EKG, aspirator de mucozitati, etc.) prin bransarea la reteaua electrica;
 7. g) ambulantierul raspunde cu tot echipajul medical de curatenia si igienizarea ambulantei, de curatenia si igienizarea aparaturii medicale, de starea ei de functionare si incarcarea tuburilor de oxigen. La sfarsitul turei ambulanta se va preda curatata si igienizata cu aparatura in stare de functionare;
 8. e) colecteaza si preda pentru incinerare materialele sanitare de unica   folosinta, uzate (seringi, sonde, manusi, ace, sticksuri de minilaborator, clame ombilicale, etc,);
 9. f) in echipaj cu medic, medicul este seful echipajului, iar in echipajul cu asistent, asistentul este seful echipajului;
 10. g) i se interzice sa transmita la solicitatori numere de telefon ale serviciilor      particulare funerare in vederea eliberarii certificatelor constatatoare de deces, efectuarii de imbalsamare sau alte servicii funerare, deasemenea se interzice cedarea altor servicii medicale la persoane particulare ( montare sonda urinara, solicitari date la salvari private, etc.)
 11. h) semneaza condica de prezenta la intrarea si iesirea din program.

                   Cand executa transporturi nemedicalizate:

 • asigura manipularea pacientilor si a handicapatilor fara a le agrava starea clinica;
 • asigura pacientilor pozitii de transport in conformitate cu diferite diagnostice si vor fi asigurati cu centurile de siguranta;
 • in caz de transport de fracturi executa imobilizarea provizorie a acestora;
 • in caz de transport de plagi panseaza si executa hemostaza provizorie a acestora;
 • administreaza oxigen pacientilor pe timpul transportului in debite si cantitati conforme cu patologia si durata transportului;
 • daca in timpul transportului survine stopul cardio-respirator executa resuscitarea cardio-pulmonara si cerebrala (BLS), anunta medicul coordonator si solicita un echipaj medical

Documente:

 • foaia de parcurs
 • jurnal de bord

 

     SARCINILE PREVAZUTE IN FISA DE POST SE POT MODIFICA CONFORM ACTELOR NORMATIVE CE VOR APAREA. NERESPECTAREA SARCINILOR DIN FISA DE POST POATE ADUCE SANCTIUNI, INCLUSIV DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCA

 

 

 

 

                MANAGER GENERAL,                                                                      DIRECTOR TEHNIC,

 1. ALIS GRASU                                                                            MIHAI LUCIAN

 

 

Şef Serv.Miscare Exploatare Auto,

Calin Valentin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar………………..……..

DATA.......................

 

 

 

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Aplicatie Apel 112

 

Aplicatie pentru telefoane mobile realizata de catre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
aplicatie care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii unui apel catre
Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112   - pentru detalii va rugam sa accesati link-ul

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!