1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)


Aprobat,
Manager General,
Dr.Alis Grasu

A N U N Ţ


Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist specialist IA (cu atributii de auditor public intern) in cadrul Compartimentului Audit intern al SABIF
- 04.12.2018 - ora 9 - proba scrisă
- 07.12.2018 – ora 9 - interviul
Condiţiile generale:
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
CONDIȚII GENERALE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI
-Pregatirea de bază: studii superioare economice, absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă din perioada anterioară aplicării ciclurilor tip Bologna, SAU absolvenţi ai Ciclului II de studii universitare de master în specialitate pentru perioada ulterioară aplicării ciclurilor tip Bologna, conform art 153 din Legea nr 1/2011- educației naționale,
-Vechime minimă necesară: cel puțin 6,5 ani ca economist (Ordin MS nr. 1470/2011) din care minim 3 ani ca auditor public intern
-Cunoștințe de operare/programe pe computer (necesitate si nivel) nivel 2

CONDIȚII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI
-pregatire de specialitate: licenţiat în ştiinţe economice
-pentru respectarea prevederilor art 20 alin (3) din Legea nr 672/2002 privind auditul public intern- diplome/foi matricole/certificate de absolvire-care să ateste deținerea de ”competențe” în domeniile:
-audit intern;
-managementul riscului
-controlul intern managerial al entităților publice
-guvernanţă corporativă a entităților publice
-management
-contabilitate
-finanţe publice
-tehnologia informaţiei
-drept
-abilitati, calitati si aptitudini necesare: integritate morală, capacitate de organizare, adaptabilitate, perseverenţă,consecvenţă, seriozitate, disponibilitate la sarcini, spirit de echipă.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copia si originalul certificatului de casatorie ( unde este cazul)
d) copia si originalul carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) copia si originalul diplomei de licenta in specialitate
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) recomandare de la ultimul loc de munca;
j) dosar plic
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 23.11.2018 ora 12, la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relatii suplimentare la tel. 021 2015122
Concursul se desfăşoară la sediul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov str. Mihai Eminescu, nr. 226-236, etaj 4, sector 2, Bucureşti.

Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 26.11.2018 – 27.11.2018, astfel ca pană la data de 28.11.2018 se va afisa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;
b) proba scrisă va avea loc in data de 04.12.2018 ora 9, rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul institutiei, până la data de 05.12.2018, cu precizarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
c) interviul va avea loc in data de 07.12.2018 ora 9 la această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;
Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data
afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.
În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.


BIBLIOGRAFIE
PROPUSĂ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE POST VACANT ECONOMIST I A CU ATRIBUȚII DE AUDITOR PUBLIC INTERN

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern- cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificările şi completările ulterioare
Legea contabilităţii nr. 82/1991- cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice- cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale- cu modificările şi completările ulterioare
Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante- cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
OG nr 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv- cu modificările şi completările ulterioare
OUG nr 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
HG nr. 1.562/ 2009 privind înfiinţarea Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov
HG nr. 841/1995 - privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice- cu modificările şi completările ulterioare
H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

Ordinul MS nr. 683/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii
Ordin MFP nr 1792/2002 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
Ordin MFP nr 923/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
Ordin MFP nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia
Ordin MF nr 2634/2015 privind documentele financiar-contabile


Secretar comisie,
Cornelia Gheorghe


FISA POSTULUI

anexa la contractul individual de munca nr. ......../..............


NUME: .....
PRENUME: ........................
ACT DE IDENTITATE:
ADRESA:
TELEFON:
FUNCTIA: economist specialist I A cu atribuții de auditor intern în sectorul public
I: POSTUL - economist specialist I A cu atribuții de auditor public intern- Cod COR 241306
II: COMPARTIMENTUL- Audit Intern
III: CONDIȚII GENERALE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI
-Pregatirea de bază: studii superioare economice, absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă din perioada anterioară aplicării ciclurilor tip Bologna, SAU absolvenţi ai Ciclului II de studii universitare de master în specialitate pentru perioada ulterioară aplicării ciclurilor tip Bologna, conform art 153 din Legea nr 1/2011- educației naționale,
-Vechime minimă necesară: cel puțin 6,5 ani ca economist (Ordin MS nr. 1470/2011) din care minim 1,5 ani ca auditor public intern,
-Cunoștințe de operare/programe pe computer (necesitate si nivel) nivel 2

IV: CONDIȚII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI
-pregatire de specialitate: licenţiat în ştiinţe economice
-pentru respectarea prevederilor art 20 alin (3) din Legea nr 672/2002 privind auditul public intern- diplome/foi matricole/certificate de absolvire-care să ateste deținerea de ”competențe” în domeniile:
-audit intern;
-managementul riscului
-controlul intern managerial al entităților publice
-guvernanţă corporativă a entităților publice
-management
-contabilitate
-finanţe publice
-tehnologia informaţiei
-drept
-abilitati, calitati si aptitudini necesare: integritate morală, capacitate de organizare, adaptabilitate, perseverenţă,consecvenţă, seriozitate, disponibilitate la sarcini, spirit de echipă.

V : RELATII a) Ierarhice – subordonat fata de Manager general SABIF
b) Functionale :
1.Interne: cu toate structurile din cadrul institutiei, in limitele atributiilor si competentelor rezultate din legislaţia privind auditul public intern
2.Externe:
-cu autoritatile si institutiile publice: conform cerinţelor determinate de realizarea atribuţiilor de serviciu şi a mandatelor date de Managerul general SABIF, conform prevederilor art 18 din Legea nr 672/2002- privind auditul public intern republicată în 2011
-cu persoane juridice private: conform cerinţelor determinate de realizarea atribuţiilor de serviciu, a acţiunilor cuprinse în planul de audit public intern, a mandatelor date de Managerul general SABIF, conform prevederilor art 18 din Legea nr 672/2002- privind auditul public intern republicată în 2011

VI. ATRIBUTII- LUCRARI-SARCINI

Atributii specifice postului de auditor public intern
1.Întocmirea şi Indosarierea Declaraţiei de independenta în dosarul de audit, conform pct. 8.2 şi pct. 14.5.din NORMELE GENERALE privind exercitarea activitatii de audit public intern aprobate prin HG nr 1086/2013, denumite in continuare NORME;
2.Includerea domeniilor de interes în PROGRAMUL DE AUDIT şi îndosarierea copiei adresei de notificare în dosarul permanent;
3.Deschiderea INTERVENŢIEI LA FATA LOCULUI;
4.Întocmirea şi îndosarierea Minutei şedinţei de deschidere
5.Utilizarea Tehnicilor şi instrumentelor de audit intern;
6.Întocmirea Dosarelor de audit public intern;
7.Organizarea Şedinţei de închidere a intervenţiei la fata locului şi întocmirea MINUTEI
8.Elaborarea Raportului de audit public intern
9.Pregătirea REUNIUNII DE CONCILIERE şi întocmirea MINUTEI aferente
10.Prezentarea documentelor din dosarul permanent al misiunii de audit public intern;
11. Transmiterea şi urmărirea recomandărilor
12.Solicitarea şi colectarea informaţiilor cu caracter general despre structura auditata. Aceste informaţii trebuie sa fie pertinente şi utile
13. Prelucrarea informaţiilor
14.Examinarea procedurilor de control intern în acord cu obiectivele misiunii în vederea identificarii tuturor deficienţelor semnificative ale acestora
15.Evaluarea sistemului de control prin utilizarea unor criterii adecvate de apreciere şi precizarea modului în care obiectivele au fost realizate ;
16.CONSTATAREA SI RAPORTAREA IREGULARITATILOR
17.Perfecționări (specializări) necesare menținerii competenței pe post: minim 15 zile lucrătoare anual, conform art. 21 alin (8) din Legea nr 672/2002 privind auditul public intern – republicată.

SARCINI :
-efectuarea misiunilor de audit intern conform programarii aprobate de Manager general SABIF;
-urmarirea procedurilor utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circulatia acestora si a sistemelor de contabilizare ;
-controale necesare;
-comunicarea cu Manager general SABIF semnalând disfuncţiile şi deficienţele pe parcursul derulării misiunilor de audit;
-verificarea corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea SABIF;
-aplicarea normelor nationale de audit financiar (procedurile si principiile fundamentale care stau la baza activitatii );
-colectarea de elemente probante necesare pentru a trage concluzii si a exprima opinii asupra activităţilor auditate ;
-utilizarea tehnicii sondajului, urmarind ca in emiterea unor judecati, riscurile sa fie cat mai mici;
-incadrarea in programul de lucru si in bugetul de timp a compartimentului;
-concluziile din lucrarile efectuate se vor concentra in rapoarte
-executia misiunii de compilare a informatiilor financiare a compartimentelor functionale din cadrul SABIF
-pastreaza secretul de serviciu.
- desfăsurarea de misiuni de consiliere a conducerii SABIF
-orice alte sarcini date de Manager general SABIF
-se preocupa de ridicarea pregatirii profesionale;
-respecta programul de lucru si folosirea integrala a timpului de lucru,
-in unitate se fumeaza numai in locurile anume stabilite, conform prevederilor Legii pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun nr. 349/2002;
-sunt interzise jocurile de noroc precum si consumul de bauturi alcoolice in institutie si venirea la seviciu sub influenta bauturilor alcoolice .
-titularul postului va da dovada de receptivitate, intelegere, mobilitate in ceea ce priveste locul in care isi desfasoara activiatatea in stransa concordanta cu nevoile institutiei;
- respecta procedurile si protocoalele pentru care au fost instruiti prin luare la cunostinta;
- este obligat sa participe la cursurile de perfectionare sau la alte forme de invatamant organizate de institutie si la testele si evaluarile profesionale efectuate de institutie, cursurile fiind consemnate in caietul de cursuri. Este obligat sa participe la toate sedintele la care este convocat de institutie daca nu este in concediu de odihna, concediu medical sau recuperare;
-in sediile institutiei respecta normele SSM, normele generale proprii privind apararea impotriva incendiilor care reglementeaza interzicea prezentei la locul de munca sub influenta alcoolului, drogurilor sau al medicamentelor care afecteaza starea de constienta si coordonare precum si introducerea acestrora in institutie. Se interzice introducerea armelor de foc in institutie. Angajatii participa la instructajul privind normele proprii SSM si aparare impotriva incendiilor si isi insusesc si respecta aceste norme prevazute in planul anual de preventie si protectie aprobat de managerul institutiei, semneaza de luare la cunostinta in caietele de protectia muncii si preventia incendilor, se prezinta la controlul medical anual;
- respectă integral timpul de lucru, se interzice părăsirea postului de lucru în timpul programului. In situatia in care intervin evenimente deosebite (ex : CM, etc.) care il impiedica sa se prezinte la program este obligatoriu sa anunte in timp util (imediat cand s-a creat situatia care il impiedica sa ajunga la servici), seful ierarhic, nu se accepta concedii fara plata sau concedii de odihna retroactive cu exceptia cazurilor cand a anuntat telefonic imposibilitatea de a veni la lucru; Are obligatia sa urmareasca si sa verifice cererile (inregistrate cu cel putin 5 zile inainte de data solicitata) daca acestea au fost sau nu aprobate si, dupa caz, sa plece sau nu in concedii de orice fel (de odihna, pentru studii, fara plata, recuperari etc.).

VII. LIMITE DE COMPETENTA
In cadrul misiunilor încredintate de Managerul general SABIF, are acces nelimitat, conform prevederilor art 18 din Legea nr 672/2002 privind auditul public intern la:
-toate documentele justificative intocmite in serviciile, birourile si compartimentele SABIF;
-toate înregistrarile contabile, inclusiv la situatiile de sinteza elaborate de compartimentele functionale din cadrul SABIF;
-toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit;
-date, informaţii, precum şi copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice şi juridice aflate în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie la data solicitată.
Verificarea tuturor procedurilor aplicate (aprobate in scris sau verbal) in toate compartimentele institutiei si modul de aplicare (teste de conformitate, sondaje, etc.)
Controale care vizeaza exhaustivitatea, realitatea, corecta evaluare, separarea exercitiilor, corecta imputare.

VIII. RESPONSABILITATI :
-raspunde de prezentarea obiectiva, corecta, fidela si fara omisiuni a deficientelor constate a situatiilor urmarite in misiunile incredintate de Manager general SABIF, in conformitate cu normele nationale de audit;
-raspunde de prezentarea in raport a inexactitatilor si erorilor constatate si includerea elementelor probante.

 

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!