1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Aprobat,
Manager General,
Dr.Alis Grasu

A N U N Ţ


Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post pe perioada determinata de economist specialist IA.
- 12.12.2018, ora 9 proba scrisă
- 17.12.2018, ora 9 interviul
Condiţiile generale:
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice:
- diploma de licenţa in stiinte economice
- 6 ani 6 luni vechime in specialitatea economica
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copia si originalul certificatului de casatorie ( unde este cazul)
d) copia si originalul carnetului de muncă, si/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) copia si originalul diplomei de licenta in specialitate
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) recomandare de la ultimul loc de munca;
j) dosar plic
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 06.12.2018 – 07.12.2018, astfel încât la data de
10.12.2018 se va afişa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
b) proba scrisă va avea loc in data de 12.12.2018, ora 9 proba scrisa, rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul institutiei, până la data de 13.12.2018, cu precizarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”; La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;
c) interviul va avea loc in data de 17.12.2018, ora 9, la această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;
Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data
afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.
În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pâna la data 05.12.2018, ora 12.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relaţii la telefon 021.2015122.

BIBLIOGRAFIE

PROPUSĂ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE POST TEMPORAR VACANT ECONOMIST SPECIALIST IA

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare

HG nr. 1.562/ 2009 privind înfiinţarea Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov

Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat cu modificarile ulterioare;

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice modificarile ulterioare;

Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice cu modificarile;
Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

Hotararea nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata;

Hotararea nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatiilor;

Hotararea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Titlul IV Cap.I, II, III, si Titlul V Cap.I, II, III, IV,V, VI).


Secretar comisie,
Cornelia Gheorghe

 

F I S A P O S T U L U I

NUME
PRENUME
CNP:
ACT IDENTITATE:
ADRESA:
TELEFON:
FUNCTIA:

I. POSTUL – Economist IA
II. COMPARTIMENTUL – RUNOS
III. CERINTE - Diploma de licenta
IV. VECHIME: 6 luni
V. RELATII : a) Ierarhice – subordonat sefului de birou
b) Functionale :
1. Interne: - cu seful biroului RUNOS si cu ceilalti membrii ai colectivului in scopul realizarii sarcinilor ce-i revin,
2. Cu Compartimentul informatica in vederea functionaii programului de salarii,
3. Cu biroul Juridic in vederea cunoasterii legislatiei in vigoare,
4. Cu celelalte compartimente de munca pentru acordarea drepturilor personale.
c) De colaborare – cu toti membrii biroului RUNOS;

VI. ATRIBUTII – LUCRARI – SARCINI:
- centralizeaza si verifica foile colective de pontaj, introduce datele in aplicatia informatica de salarii in vederea intocmirii statelor de plata a salariilor precum si celelalte drepturi (concedii medicale, concedii de odihna, spor vechime, alte sporuri conform legii, sarbatori legale, ore suplimentare, tine evidenta orelor de recuperate pentru fiecare salariat),
- verifica certificatul medical, calculeaza numarul anual al zilelor de concediu medical acordate in decursul unui an calendaristic,
- calculeaza concediile de odihna si intocmeste state de plata in vederea platii anticipate a acestora,
- intocmeste si verifica listele pentru fisierele de banca ale angajatilor,
- intocmeste la sfarsitul lunii referat cu persoanele care au absentat nemotivat,
- tine evidenta orelor lucrate suplimentar in vederea recuperarii acestora,
- tine evidenta zilelor de concediu de odihna si concediu medical,
- calculeaza conform legii drepturile ce se cuvin la incetarea contractului de munca, retinand daca este cazul sumele incasate necuvenit,
- intocmeste situatii statistice cerute de seful ierarhic,
- elibereaza adeverinte salariatilor ce le solicita,
- sesizeaza in scris eventualele nereguli depistate,
- intocmeste statul de functii,
- intocmeste situatiile statistice,
- adrese privind modificarea statului de functii
- intocmeste proceduri operationale
- aplica procedurile operationale semnate,
- primeste orice alte sarcini dispuse de seful unitatii si de seful ierahic,
- se precocupa pentru cunoasterea legislatiei in vigoare,
- se preocupa de ridicarea pregatirii profesionale;
VII. LIMITE DE COMPETENTA:
- propune masuri privind imbunatatirea activitatii pe care o desfasoara in limita dispozitiilor legale in vigoare;
VIII. RESPONSABILITATI:
- raspunde pentru calculul drepturilor salariale(prin semnarea statelor de plata) si de calcularea si retinerea contributiilor individuale, a impozitului pe salariu cat si pe tichetele de masa;
- respunde de eficienta, calitatea si corectitudinea lucrarilor pe care le are de efectuat precum si respectarea termenelor stabilite;
- raspunde de modul de indeplinire a dispozitiilor si indicatiilor date de sefii ierarhici;
- respecta programul de lucru si folosirea integrala a timpului de lucru.

 


Manager General, Birou RUNOS,
Dr.Alis Grasu Ec.Roxana Ivan

 


Am luat la cunostinta
Data

 

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!