1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Aprobat,
Manager General,
Dr.Alis Grasu

A N U N Ţ


Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi pe perioada determinata de economist specialist IA (achizitii publice)
- 13.12.2018, ora 9 proba scrisă
- 18.12.2018, ora 9 interviul
Condiţiile generale:
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
a) Propuneri specifice:
- Capacitatea de utilizare a platformei SEAP pentru realizarea urmatoarelor operatiuni: achizitii directe si monitorizarea acestora, incarcarea documentelor constatatoare, transmiterea de notificari privind achizitiile online si offline conform solicitarilor ANAP, realizarea de documentatii de atribuire pentru proceduri de licitatie deschisa, licitatie restrans, procedura simplificata, negociere fara publicarea unui anunt de participare;
- Cunostinte privind realizarea anunturilor publicitare in SEAP si a consultarii de piata in SEAP;
- Cunostinte privind continutul, etapele de evaluare si alte elemente specifice ale dosarului de achizitie publica;
- Capacitatea de utilizare a programelor contabile: generare propunere, urmarire derulare contracte.
CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:
- diploma de licenta in stiinte economiice
- 6 ani 6 luni vechime in specialitatea de economist.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copia si originalul certificatului de casatorie ( unde este cazul)
d) copia si originalul carnetului de muncă, si/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) copia si originalul diplomei de licenta in specialitate
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) recomandare de la ultimul loc de munca;
j) dosar plic
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 07.12.2018 – 10.12.2018, astfel încât la data de
11.12.2018 se va afişa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
b) proba scrisă va avea loc in data de 13.12.2018, ora 9 proba scrisa, rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul institutiei, până la data de 14.12.2018, cu precizarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”; La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;
c) interviul va avea loc in data de 18.12.2018, ora 9, la această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;
Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv de la data
afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.
În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pâna la data 06.12.2018, ora 12.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 226 - 236, etaj 3, sector 2, Bucureşti. Relaţii la telefon 021.2015122.


BIBLIOGRAFIE
PROPUSĂ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE POST
ECONOMIST IA Birou Achiziţii

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice- cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale- cu modificările şi completările ulterioare
Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante- cu modificările şi completările ulterioare
Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea consiliului national de solutionare a contestatiilor
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
HG nr. 1.562/ 2009 privind înfiinţarea Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov
Ordin MFP nr 1792/2002 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
Ordin MFP nr 923/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu


Secretar comisie,
Cornelia Gheorghe

FISA POSTULUI
Economist IA in cadrul Biroului de Achiziţii Publice

I. DATE INFORMATIVE:
CIM Nr. ___/_________________
Nume : ___________
Prenume: ___________________
CNP: _______________, Act Identitate : CI seria __, nr. _______
Adresa : ________________________________________________________
Telefon : ___________________________
Denumirea institutiei: SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI – ILFOV
Denumirea postului: Economist IA
Codul COR : 132443
Compartimentul: BIROU ACHIZIŢII
Nivelul postului: DE EXECUTIE
Cerinte: concurs pentru ocuparea postului, studii superioare, vechime de minim 6 ani si 6 luni.
Pregatirea de specialitate: STUDII superioare

RELAŢII:
• Ierarhice – este subordonat şefului de Birou Achiziţii Publice;
• Funcţionale – Birou RUNOS, Birou Contabilitate, Birou Tehnic şi celelalte structuri din cadrul instituţiei, în limitele atribuţiilor şi competenţelor rezultate din legislaţia privind achiziţiile publice şi urmărirea angajării cheltuielilor.
• Externe – cu autorităţile şi instituţiile publice private, conform cerinţelor determinate de realizarea atribuţiilor de serviciu.
Cunoştinţe operare PC: WINDOWS, MS OFFICE, INERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS, SEAP-SICAP, PROCONT; PROGEST, alte programe informatice în funcţie de reglementările legale
Cunoştinţe specifice: legislaţie achiziţii publice, legislaţie financiar contabilă şi contabilitate financiară şi de gestiune

I. Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:
Pregătire profesională, receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, imparţialitate profesională.

II. Atribuţii, sarcini:
 elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;
 asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează:
• publicitatea achiziţiilor publice (anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire)
• întocmirea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire;
• întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice;
• asigură desfăşurarea propriu-zisă a procedurilor de achiziţie publică;
• întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări;
• întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
• analizarea ofertelor depuse;
• întocmirea solicitărilor de clarificări;
• întocmirea raporturilor de atribuire;
• urmărirea respectării contractelor de achiziţii publice din punct de vedere al respectării valorilor şi termenelor, confirmarea realităţii regularităţii şi legalităţii plăţilor aferente contractelor facându-se de compartimentele care au propus şi solicitat achiziţia publică respectivă.
 menţine evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii sau lucrări; urmăreşte respectarea strictă a prevederilor contractuale în ceea ce priveşte: sortimentele, cantitatea, termenele de livrare şi preţurile de contractare a produselor, luând măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare în cazul nerespectării de către operatorii economici a obligaţiilor contractuale;
 respecta toate prevederile legale si obligatiile ce exced din acestea privind termenii si cerintele de raportare impuse de ANAP
 are obligatia de a-si insusi in mod corespunzator utilizarea conforma a platformei SICAP- SEAP
 evidenta si completarea formularului de integritate asa cum prevede legislatia in vigoare ;
 informeaza şefii ierarhici ori de câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale
 urmăreşte executarea contractelor de achiziţii şi informează şefii ierarhici ori de câte câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale;
 urmăreşte şi răspunde pentru evidenţa privind încadrarea valorii cheltuielilor în cadrul fiecărui contract, sume care, conform legii, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite,
 eliberează garanţiile de participare şi de bună execuţie la termenele stabilite prin lege;
 în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire, are dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, cu aprobarea autorităţii contractante;
 asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 răspunde de stabilirea circumstanţelor de încadrare prevăzute în legislaţia pentru aplicarea fiecărei proceduri de achiziţie sau achiziţie directă;
 orice alte sarcini legale trasate de catre seful direct ori ce catre superiorii acestuia
 respectă normele de protecţia muncii şi PSI în activităţile sale;
 îi este interzis fumatul şi consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă;
 respectă programul de lucru şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
III. Limite de competenţă: propune şefului ierarhic superior măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în specificul muncii sale.

IV. Responsabilităţi: răspunde de stabilirea circumstanţelor de încadrare prevăzute în legislaţia privind încadrarea cheltuielilor şi plăţilor efectuate în totalul valorii contractelor în derulare.

V. Condiţiile de lucru ale postului
a) program de lucru: 7.30- 15.30
b) condiţiile materiale :
• calculatoare legate in retea; programe si soft contab si gestiuni; internet; telefon; fax; copiator;
• conditii ambientale ferestre mari ce permit lumina zilei, neoane mari la cele doua prinse in tavan, aer conditionat pentru cald si rece; calorifer incalzit de la reteaua unitatii cu posibilitate de a regla temperatura optima.
- deplasari : nu
- spatiu : birou de achiziţii
- conditii suplimentare : nu

c) condiţii de formare profesională: studiu-informare, legislaţia în vigoare, cusuri de pregătire profesională, în funcţie de politica instituţiei şi de disponibiităţile din bugetul de venituri şi cheltuieli;
VI. Caracteristici personale
- abilitatea de a folosi cuvintele fluent;
- rapiditate in reactii si judecata;
- creativitate;
- capacitate de adaptare rapida
- punctualitate.
VII. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
▪ abilităţi de comunicare;
▪ capacitate de integrare în colectiv;
▪ lucrul în echipă;
▪ soluţionarea situaţiilor conflictuale;
▪ initiativa;
▪ seriozitate, conștiinciozitate și flexibilitate;
▪ analiză si sinteză
▪ abilitati de utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point);
▪ abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limita;
▪ abilitati interrelationare si negocierea situatiilor problematice;
▪ asumare de responsabilitati.


MANAGER GENERAL DIRECTOR ECONOMIC,
Dr. Alis Grasu Ec. Iuliana Dumitrescu


Sef Birou Achizitii Publice
Ec. Eliza Mirăuţă

 

Am luat la cunoştinţă,
Nume, prenume .............................................................

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!